Calendari fiscal de la taxa del subministrament de l'aigua i el clavegueram de l'exercici 2024

11/03/2024

Calendari fiscal de la taxa del subministrament de l'aigua i el clavegueram de l'exercici 2024

La Junta de Govern Local de data 29 de febrer de 2024, va aprovar el calendari fiscal de la taxa del subministrament de l’aigua i el clavegueram de l’exercici 2024, que estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament en compliment del que es disposa en els articles 24 i 25 del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, per a la recaptació en període voluntari dels següents conceptes d’ingressos tributaris:

 

Concepte

Inici pagament no domiciliat

Fi pagament no domiciliat

Domiciliats

  • Taxa del subministrament de l’aigua i taxa del clavegueram del 1r trimestre del 2024

01/05/2024

30/06/2024

10/05/2024

  • Taxa del subministrament de l’aigua i taxa del clavegueram del 2n trimestre del 2024

01/08/2024

30/09/2024

10/08/2024

  • Taxa del subministrament de l’aigua i taxa del clavegueram del 3r trimestre del 2024

01/11/2024

31/12/2024

10/11/2024

  • Taxa del subministrament de l’aigua i taxa del clavegueram del 4t trimestre del 2024

 

01/02/2025

31/03/2025

10/02/2025

 
  • Formes i mitjans de pagament: Domiciliació bancària, ingrés en el compte de recaptació o a les oficines de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria.
  • Llocs: Ajuntament del Pla de Santa Maria i entitats bancàries col·laboradores.

Advertiment pels obligats tributaris: un cop transcorregut el termini d’ingrés assenyalats, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin, en els termes del que disposa la LGT i el RGR.

Menu

Menú principal