Resum de la Junta de Govern del 3 d'agost de 2023

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla es va reunir el passat dijous 3 d’agost. Entre d’altres acords, es va aprovar la venda del solar situat a l’Avinguda Gaudí, entre la Piscina Municipal i el Carrer de Santes Creus, per un import de 334.488,60€, que es destinaran a finançar les obres de la residència de gent gran. També es van aprovar diversos pressupostos relacionats amb la Festa Major i amb la Fira del Vent.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

ADJUDICACIÓ DE L’IMMOBLE SITUAT A L’AVINGUDA GAUDÍ

El passat 23 de maig es va aprovar la licitació mitjançant procediment obert de la venda de l’immoble (solar) situat a l’Avinguda Gaudí, cantonada amb el Carrer Santes Creus, d’una superfície de 2.470,33 m2. En finalitzar el termini de presentació d’ofertes, l’única proposició presentada ha estat la de l’empresa Marfrallo SL. Així doncs, s’acorda la venda de la finca esmentada per l’import de 334.488,60€. Tal com es va establir en aprovar la licitació, l’import de la venda servirà per al finançament de les obres de la residència de gent gran.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Marc Buqué Ruiz

Passejades en carro per la Fira del Vent

880,00

Espectáculos Arti Bilbao

Espectacle infantil Baska per a la Festa Major

1.400,00

Espectáculos Interactivos

Espectacle Concurs El Preu Just per a la Festa Major

1.300,00

Serret Electrònica

Sonorització dels actes de la Festa de les Neus

980,00

Serret Electrònica

Sonorització dels actes de la Festa Major

5.435,00

Envelats Elias

Lloguer de carpes per a la Fira del Vent

3.350,00

Ivette i Céline Jardineria

Feines de jardineria al cementiri

944,42

Chubb Iberia

Revisió extintors

629,16

Tamediaxa

Publicitat de la Festa Major a “Més Tarragona”

280,00

Datots

Publicitat de la Festa Major a “Les Gralles”

105,00

Ergates Tecnologia

Campanya anual turisme

400,00

Audiollum serveis

Lloguer de material per a la Festa dels 90 a la Festa Major

270,00

Josep M. Dalmau Batalla

Lloguer de passarel·la per a la Fira del Vent

360,00

Talleres Firama

Lloguer de generadors per a la Festa Major

517,16

 

PAGAMENT DEL CONVENI AMB EL CATESPLAI PLANENC

S’acorda tramitar el pagament corresponent al conveni entre l’Ajuntament i el Catesplai Planenc per a la realització del Casal d’Estiu del 2023. L’import a satisfer és de 13.616,07€.

ADHESIÓ A L’ACORD DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS

S’acorda l’adhesió del municipi del Pla de Santa Maria a l’acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya subscrit pel Consorci Català pel Desenvolupament Local per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis. La contractació es farà amb l’empresa adjudicatària, Ascensores Ersce, per un període de 12 mesos que es pot prorrogar per tres períodes consecutius.

ADDENDA AL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

S’aprova l’addenda al conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp en matèria de polítiques de joventut sobre el finançament econòmic dels tècnics i tècniques de Joventut. L’import atorgat per al 2023 és de 4.725,00€ i l’Ajuntament haurà de pagar 708,75€.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal