Resum de la Junta de Govern del 31 d'agost de 2023

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla es va reunir el passat dijous 31 d’agost. Entre d’altres acords, es va aprovar l’adjudicació del projecte de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua. També es van aprovar diverses licitacions, entre elles la destinada a la compra d’un compactador de residus per a la Deixalleria Municipal.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA

El passat mes de maig es va iniciar el procés de contractació de l’obra “Projecte de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua del Pla de Santa Maria”, amb un import de 1.032.916,89 euros, IVA inclòs.

S’han presentat a la licitació les empreses Agrovial SA, Servidel SLU, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, UTE Abastament Pla Santa Maria i Vialser Edificación y Obra Civil SLU.

La mesa de contractació va procedir a la valoració de les ofertes i fa proposta d’adjudicació a favor de Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, per ser la que ha obtingut millor puntuació. Informada l’empresa, ha constituït la garantia definitiva establerta en els plecs de condicions.

Així doncs, s’acorda atorgar l’execució del projecte a Sociedad General de Aguas de Barcelona per un import de 884.176,86 euros, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada.

LICITACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA I REDUCCIÓ DE PÈRDUES A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA

S’aproven els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per a la contractació de l’obra anomenada “Projecte de millora i reducció de pèrdues a la xarxa d’abastament d’aigua”, amb un import de 93.456,69 euros, IVA inclòs. El termini de presentació d’ofertes s’estableix en 20 dies des de la publicació al perfil del contractant.

Aquest projecte complementa l’esmentat en el punt anterior i consisteix, en essència, en la localització per georàdar i altres mitjans dels punts on es produeixen fuites d’aigua en la xarxa de distribució.

LICITACIÓ DE LA COMPRA D’UN COMPACTADOR DE RESIDUS INDUSTRIALS PER A LA DEIXALLERIA

S’aproven els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per a la compra d’un compactador de residus industrials per ubicar-lo a la Deixalleria Municipal, amb un import de 25.954,50 euros, IVA inclòs.

Aquest compactador substituirà el de color verd que hi ha actualment a la zona d’emergències i que és de lloguer.

LICITACIÓ DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE LES XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM

S’aproven els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per a la contractació dels serveis d’explotació de les xarxes d’abastament d’aigua i clavegueram del Pla de Santa Maria amb un import de 189.244,00 euros i una durada de dos anys.

El termini per a la presentació d’ofertes es fixa en 26 dies naturals a comptar des de la publicació al perfil del contractant.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Masia del Pla

Servei de càtering per a la paella del dia 11 de setembre (menú a 22€ més IVA)

3.300.00

Centre de Música Moderna i Clàssica

Actuació del grup d’havaneres “Penjats de l’Ham” el dia 11 de setembre

1.074,38

Publicitat Borrell

Sonorització de la Fira del Vent

1.790,20

Seguridad León 2018

Seguretat privada per a la Fira del Vent

3.389,90

Publicitat Borrell

Tanques publicitàries per a la Fira del Vent

701,42

Efacta

Neteja dels vidres dels equipaments municipals

1.200,00

Tangram mobles

Mobiliari per a les oficines de l’Ajuntament

681,60

Bureau Veritas Inspecciones y testing

Inspecció elèctrica de la Piscina Municipal

314,81

Ingeniería, Control y Transferencia de Tecnología

Lloguer de llums de Nadal

1.000,00

 

SUBVENCIÓ A LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER

S’aprova la sol·licitud d’Encarnació Amorós, en representació de la Lliga contra el Càncer en la qual demana una col·laboració econòmica amb l’entitat. S’acorda fer una aportació de 500 euros.

AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ AL CLUB ESPORTIU EL PLA DE SANTA MARIA

S’aprova efectuar el pagament d’una bestreta parcial de la subvenció concedida a l’entitat Club Esportiu El Pla de Santa Maria, justificada per l’inici de la pretemporada de l’activitat de futbol. L’import de la subvenció concedida és de 8.000 euros i la bestreta serà de 6.500 euros.

PAGAMENT DEL CONVENI A L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SARDANA

S’acorda fer el pagament per import de 2.048,00 euros a l’Associació Amics de la Sardana per fer front a les despeses d’organització del 37è aplec Aires Planencs que es va dur a terme el passat 8 de juliol. L’acció s’inscriu en el marc del conveni signat entre l’Ajuntament i l’Associació, l’any 2006, per continuar fent del sardanisme un moviment cultural i social al municipi.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres de rehabilitació de la coberta de producció GW presentada per l’empresa URSA Ibérica Aislantes al carrer Rossinyol, 4. La quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fixa en 2.389,68 euros i la taxa de tramitació, en 64,59 euros.

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’un magatzem de transformació agrícola presentada per Cultius La Puput SCP al polígon 11, parcel·la 30 del Pla de Santa Maria. La quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fixa en 3.603,74 euros i la taxa de tramitació, en 97,40 euros.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal