Resum de la Junta de Govern del 6 de juliol de 2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar la primera sessió ordinària de la nova legislatura el dijous 6 de juliol. Entre d’altres acords, es van aprovar les subvencions a les entitats per a la realització d’activitats esportives i de lleure. També es va aprovar el projecte de millora i reducció de pèrdues a la xarxa d’aigua.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

SUBVENCIONS A ENTITATS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

S’acorda resoldre les peticions rebudes i atorgar les subvencions que es relacionen a continuació:

Entitat

Import (€)

Club Patí El Pla de Santa Maria

9.000,00

Club Esportiu El Pla de Santa Maria

8.000,00

Escola de Futbol El Pla de Santa Maria

3.800,00

Associació de la Gent Gran del Pla de Santa Maria

2.200,00

Coral Parroquial del Pla de Santa Maria

2.100,00

AMIPA Escola Sant Ramon

2.000,00

Centre Excursionista La Xiruca Foradada

1.650,00

Col·lectiu de Dones del Pla de Santa Maria

1.600,00

Penya Barcelonista El Pla de Santa Maria

1.100,00

Associació de Joves del Pla de Santa Maria

700,00

Associació de Veïns i Propietaris de Baiona, Gambada i Mas d’Anyerro del Pla de Santa Maria

500,00

Així mateix, es desestima la sol·licitud presentada per l’Associació Pla Gats perquè ja té subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament en matèria de salut pública per a la protecció dels animals, amb la qual cosa, el consistori ja assumeix el compromís de participar en accions en aquest àmbit.

 

PROJECTE DE MILLORA I REDUCCIÓ DE PÈRDUES A LA XARXA D’AIGUA

S’aprova inicialment el projecte de millora i reducció de pèrdues a la xarxa d’abastament d’aigua. Aquest projecte es beneficiarà d’una subvenció dels fons Next Generation d’un import aproximat de 500.000 euros. El projecte es posa a informació pública per un termini de 30 dies, passats els quals es considerarà definitivament aprovat.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Sylvia Rubinat Camats

Actuació en festes

595,00

Segema Management

Actuació en festes

600,00

Urba Events

Actuació en festes

480,00

Carles López Liarte

Actuació en festes

750,00

Cia Passabarret

Actuació en festes

450,00

Tarraco Adventure

Monitors per a activitats

359,50

Associació Catalana de l’Orgue

Concert d’orgue a la Festa de les Neus

490,00

Joan Baldrich Baldrich

Reforma i neteja de la plaça dels Rentadors

2.821,00

Quibac SL

Revisió dels parallamps

1.083,60

Cerralsa

Finestra per a l’edifici dels Serveis Socials

1.896,66

Chubb Iberia

Revisió d’extintors

1.298,02

 

PADRONS DE TAXES

S’aproven provisionalment els padrons de les taxes de recollida d’escombraries, de manteniment del Cementiri Municipal i de manteniment del clavegueram corresponents a l’exercici 2023. Els padrons estaran públicament exposats per un termini de 15 dies hàbils. Si no s’hi presenten al·legacions, es consideraran aprovats definitivament.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UNIVERSITÀRIES

S’aproven les bases de la convocatòria per a la concessió de dues beques universitàries a estudiants que hagin iniciat els seus estudis superiors durant el curs 2022-23. El termini per a la presentació de sol·licituds es fixa el dilluns 31 de juliol del 2023.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres presentada per l’empresa Beautyge SL per a l’adequació de l’interior de les naus del carrer Oreneta, 3. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 3.207,36 euros i la taxa de tramitació, en 86,69 euros.

Així mateix s’aprova la sol·licitud de llicència d’obres presentada per Vogelsang SL per a la construcció d’un mur contenciós entre dues finques del polígon industrial que es troben a diferent alçada. La quota de l’impost és, en aquest cas, de 629,11€ i la taxa, de 60,00 euros.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA EN PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT

Després de seguir tots els tràmits establerts per la legislació vigent, incloent la posada a subhasta sense que es presentessin ofertes, s’acorda adjudicar a l’Ajuntament la finca cadastral del Polígon 21, parcel·la 62. La finca ha estat alienada per deutes a la hisenda municipal en concepte de quotes de l’Impost de Bens Immobles. El valor de l’adjudicació, sumant l’import del deute i les quotes de constrenyiment, demora i procediment puja a 6.003,01 euros.

AJUTS DE DESPLAÇAMENT A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

S’aprova fer efectiu el segon pagament de l’ajut individual de desplaçament per a l’alumnat matriculat en centres educatius del municipi concedit a diversos sol·licitants. També s’admeten dues peticions noves presentades en el segon termini i se’n desestimen dues més perquè no reuneixen els requisits establerts en el punt 8 de les bases.

SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE PARADA AL MERCAT MUNICIPAL

S’aprova la sol·licitud de Rosario Pérez Ruiz que demana una llicència per a la instal·lació d’una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de productes d’alimentació.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal