Concurs literari "Vila del Pla"

XXIII Concurs literari "Vila del Pla"

Es convoca el XXIII concurs literari "Vila del Pla", que es regirà per les bases següents:

MODALITATS:

S’estableixen dues modalitats: poesia i narrativa.

En la modalitat de poesia, el tema i la mètrica seran lliures. L’extensió màxima serà de 100 versos.

En la modalitat de narrativa, el tema serà lliure. L’extensió màxima dels relats serà de dos fulls en la categoria A, de quatre fulls en la categoria B i de set fulls en les categories restants.

CATEGORIES:

S’estableixen quatre categories d’edats tant per a la modalitat de poesia com per a la de narrativa:

  • Nens i nenes de 3r i 4rt de Primària.
  • Nens i nenes de 5è i 6è de Primària.
  • Nois i noies d’ESO.
  • Majors de 16 anys.

PRESENTACIÓ:

Les obres estaran escrites en llengua catalana, hauran de ser inèdites i no poden haver estat premiades en cap altre concurs.

Els treballs s’han de presentar mecanografiats a doble espai i per una sola cara. Si es trameten de forma digital, cal presentar-ne una única còpia en format pdf, com a document adjunt a un correu electrònic. Si es lliuren presencialment o s’envien per correu postal, cal entregar-ne tres còpies.

A la primera pàgina hi ha de figurar la categoria d’edat, el títol i el pseudònim de l’autor o autora.

Els treballs que es trametin en paper han d’anar acompanyats d’un sobre tancat a l’exterior del qual s’hi haurà d’escriure el pseudònim, la modalitat (narració o poesia) i la categoria.

A l’interior, hi figurarà el nom i cognoms del concursant, l’edat, l’adreça, el codi postal, el número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic de contacte.

Els treballs que es trametin per correu electrònic han de fer constar el títol, pseudònim, modalitat categoria i dades d’identificació i contacte només en el cos del correu. L’organització garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades i, especialment, que el jurat accedirà als treballs de forma anònima i, un cop emès el seu veredicte, només coneixerà la identitat dels autors o autores guardonats.

En el cas de presentació de treballs de forma col·lectiva per part d’escoles, es pot lliurar un únic sobre o correu electrònic amb les dades d’identificació per cada categoria i modalitat.

Si els treballs s’envien en paper, a l’exterior del sobre, caldrà que hi figuri la llista completa de pseudònims.

És imprescindible fer constar dades de contacte (telèfon o adreça de correu electrònic) del pare, la mare o el tutor/tutora de tots i cadascun dels autors o autores dels treballs presentats, tant si s’envien per correu electrònic com en paper. 

Cada participant podrà lliurar un màxim de dos escrits.

Les obres s’han de lliurar abans de les 12 del migdia del dilluns 15 de juny de 2020 al registre general de l’Ajuntament o bé s’han d’enviar a l’adreça concursliterari@elpladesantamaria.org.

En el cas de les trameses en paper, les tres còpies i el sobre amb la identificació s’entregaran introduïdes en un sobre gran, a l’exterior del qual hi haurà de constar “Concurs literari Vila del Pla” així com la modalitat (narració o poesia) i la categoria d’edat.

PREMIS:

Es lliuraran els premis següents:

NARRACIÓ

Categoria A: Premi de 100 € i un val per bescanviar en llibres

Categoria B: Premi de 150 € i un val per bescanviar en llibres

Categoria C: Premi de 200 € i un val per bescanviar en llibres

Categoria D: Premi de 250 € i un val per bescanviar en llibres

POESIA

Categoria A: Premi de 50 € i un val per bescanviar en llibres

Categoria B: Premi de  100 € i un val per bescanviar en llibres

Categoria C: Premi de  150 € i un val per bescanviar en llibres

Categoria D: Premi de  200 € i un val per bescanviar en llibres

Els premis seran lliurats en el transcurs d’un acte cultural que se celebrarà al Pla de Santa Maria en una data que s’anunciarà oportunament.

 PARTICIPACIÓ:

Les obres guanyadores seran publicades per l’Ajuntament en un recull en format digital.

Les obres entregades en paper i no premiades podran ser recollides pels seus autors o autores a partir del dia 10 de setembre a l’Ajuntament del Pla, en horari d’oficina. Els originals no es retornaran per correu.

Qualsevol circumstància no prevista en les bases serà resolta pel jurat, la decisió del qual serà inapel·lable. La composició del jurat es farà pública.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

El Pla de Santa Maria, a 5 de maig de 2020

Podeu descarregar les bases en pdf.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca