Resum de la Junta de Govern del 18 de gener de 2024

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria es va reunir el passat dijous 18 de gener. Entre d’altres acords, s’ha escollit l’empresa que s’encarregarà d’instal·lar un tobogan al parc infantil.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PADRÓ DE GUALS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2024

S’acorda que el període de cobrament en voluntària del padró de guals serà definitivament de l’1 de febrer a 31 de març de 2024. I provisionalment s’aproven els padrons de taxes corresponents a l’exercici econòmic de 2024, que segueixin la tramitació reglamentària, i que siguin tramesos de conformitat amb el procediment de recaptació per a la seva exacció als contribuents.

CONTRACTE PELS TREBALLS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER ALS ALUMNES DE L’ESCOLA SANT RAMON

L’escola Sant Ramon compta amb la necessitat dels treballs d’educació ambiental. En aquest acord s’accepta el pressupost presentat de LIMONIUM SL per l’execució del contracte per un import de 1.184,99 €, exempt d’IVA. Aquest es pagarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures i el contracte s’entén complet pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l’Ajuntament la totalitat de la prestació.

CONTRACTE PER LA COMPRA D’UN TOBOGAN PER PARC INFANTIL

S’aprova la instal·lació d’un tobogan pel parc infantil de la guixera, amb Happyludic Playground and Urban Equipment SL. El preu del contracte es fixa en 3.145,00 € i 660,45 € d’IVA. Des de la data de notificació de l’acord l’empresa compta amb 1 mes per fer el lliurament del tobogan.

CONTRACTE PELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DELS CAMINS DE LES BARRAQUES DE PEDRA SECA

Deguda la necessitat de contractar l’arranjament dels camins de les barraques de pedra seca, s’aprova executar el contracte de serveis amb PATRAN COSTA DORADA, SL. El preu del contracte es fixa en 4.900,00 € i 1.029,00 € d’IVA.

APROVACIÓ DE LES BASES DEL XXVII CONCURS LITERARI “VILA DEL PLA” I CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ

Es decideix aprovar les bases.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal