Impostos i taxes

Terminis de pagament

Concepte: IBI Urbana, rústica i característiques especials

Període en voluntària: Del 26/04/24 al 28/06/24

Lloc: BASE Gestió d'ingressos Locals

 

Concepte: Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)

Període en voluntària: Del 30/07/24 al 30/09/24

Lloc: BASE Gestió d'ingressos Locals

 

Concepte: Padró de guals 

Període en voluntària: De l'1/02/24 al 31/03/2024

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Concepte: Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Període en voluntària: De l'1/04/24 al 31/05/2024

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Concepte: Taxa recollida de la brossa

Període en voluntària: De l'1/09/24 al 31/10/24

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Concepte: Taxa manteniment cementiri

Període en voluntària: De l'1/9/24 al 31/10/24

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Concepte: Taxa clavegueram (Torre Santa Maria)

Període en voluntària: De l'1/9/24 al 31/10/24

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Formes de pagament

  • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Menu

Menú principal