Resum de la Junta de Govern del 14 de setembre de 2023

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla es va reunir el passat dijous 14 de setembre. Entre d’altres acords, es va aprovar la convocatòria dels ajuts de desplaçaments per a les famílies amb infants matriculats als centres educatius del Pla.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE DESPLAÇAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS

El 26 de gener de 2021 es van aprovar les bases per atorgar ajuts de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil i primària matriculats a la Llar d’Infants Quatrevents o a l’Escola Sant Ramon i que resideixin a una distància superior a 3 quilòmetres. Aquestes bases estableixen que es realitzarà una convocatòria cada curs. Així doncs, s’aprova obrir la convocatòria per al curs 2023-24 que tindrà un primer termini de presentació de sol·licituds entre el 2 i el 31 d’octubre i un segon, entre l’1 i el 29 de febrer de 2024.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Reciclats Contesalp

Servei de recollida de pneumàtics a la Deixalleria

1.439,22

Gasque Fusteria

Arrambadors hidròfugs per a la Llar d’Infants

1.060,48

Godó Strategies

Publicitat a RAC 1 i RAC 105 per a la Fira del Vent

630,00

Datots

Publicitat a Les Gralles per a la Fira del Vent

105,00

Tamediaxa

Publicitat a Més Tarragona per a la Fira del Vent

495,00

Associació Enxarranca Percussió

Actuació per la Fira del Vent

630,00

Ivemon Ambulancias Egara

Servei d’Ambulància per a la Fira del Vent

311,31

Fervalls Lloguers

Lloguer de generadors per a la Fira del Vent

139,29

Chubb Iberia

Revisió anual de la detecció d’incendis al Centre Cívic

167,00

Montserrat Rofes Algueró

Espectacle infantil per a la Fira del Vent

575,00

 

ESPAI PER ALS GRUPS MUNICIPALS

El cap de l’oposició municipal, Josep Maria Canela Cunillera, en representació del grup municipal Alternativa pel Pla, ha sol·licitat poder disposar d’una sala de reunions amb taula, cadires, armari i ordinador amb connexió a Internet per tal que el seu grup municipal pugui exercir les seves funcions.

Vista la sol·licitud, s’acorda adscriure el despatx anomenat “Grups polítics”, situat a la segona planta de l’edifici de l’Ajuntament, a l’ús dels dos grups municipals de la legislatura 2023-2027 amb la següent distribució:

Alternativa pel Pla: dilluns de 18.00 a 20.00 h.

Compromís pel Pla: dimecres de 18.00 a 20.00 h.

Així mateix, s’acorda dotar l’espai amb l’equipament sol·licitat.

TERRASSES DE BARS

S’aprova la sol·licitud del Bar Restaurant Kebab La Parada II per ocupar la via pública amb taules i cadires a l’avinguda Gaudí 22 amb una superfície de 12 metres quadrats.

S’aprova la sol·licitud del Bar Restaurant La Placeta per ocupar la via pública amb taules i cadires a la Plaça de la Vila amb una superfície de 22 metres quadrats.

Totes dues llicències es concedeixen pel termini d’un any.

EXPEDIENT PER RESOLDRE EL CONTRACTE DEL BAR RESTAURANT PARC LA FÀBRICA

S’acorda incoar expedient administratiu per resoldre el contracte de concessió del servei d’explotació del bar restaurant Parc La Fàbrica pels següents incompliments de les obligacions essencials del contractista:

  • L’horari d’obertura i tancament del bar restaurant no s’ajusta al reglamentàriament establert per al tipus d’activitat objecte de la concessió.
  • Deutes pendents en concepte de cànon
  • Dèficit en el manteniment en bon estat de conservació de les instal·lacions
  • Dèficit en la vigilància i neteja de l’àmbit físic de l’entorn i espais annexos al local.

En conseqüència, es proposa la resolució del contracte així com la confiscació de la garantia definitiva. S’atorga un tràmit d’audiència al concessionari perquè en el termini de tres mesos faci les al·legacions que consideri oportunes. Cas que es formuli oposició per part del contractista, es procedirà a la sol·licitud del pertinent dictamen a l’òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya

PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA – XARXES DE COMUNICACIONS ALTERNATIVES

S’acorda aprovar inicialment el pla de desplegament d’una xarxa d’accés de fibra òptica al terme municipal del Pla de Santa Maria presentat per l’empresa Xarxes de Telecomunicacions Alternatives.

DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DE L’OBRA CANALITZACIÓ D’UN TRAM DE LA RASA DEL TUDORES

S’aprova retornar a S.T. Excavacions i Obres Integrals la garantia per import de 2.705,00€ que van dipositar a la tresoreria de l’Ajuntament en data 3 de febrer del 2027 en concepte de garantia exigible per respondre a les obligacions de l’obra de canalització d’un tram de la rasa del Tudores.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal