Crònica del Ple Municipal del 28 de setembre del 2023

 

El ple del 28 de setembre va comptar amb l’assistència de tots els regidors i va començar amb els habituals punts de tràmit: l’aprovació de l’acta anterior i les dacions de compte dels acords de juntes de govern, dels decrets de presidència (del n. 124 al n. 140 de 2023) i les conciliacions i arqueig de caixa corresponents al passat mes de juliol de 2023.

Fent referència a les actes de Junta de Govern, el cap de l’oposició, Josep Maria Canela (Alternativa pel Pla) va preguntar si cal pagar 1.500€ i 950€ en publicitat de les terrasses musicals al setmanari El Vallenc, atès que els assistents són els planencs i les planenques. Així mateix, va preguntar si hi ha algun acord de col·laboració amb El Vallenc. “Entenc”, va afegir, “que es faci publicitat de la Fira, però pel que fa a les Terrasses Musicals, quan el 99 per cent són gent del Pla, i si van a sopar ja no hi caps, no sé si calen aquests 2.500 euros”.

L’Alcalde, Josep Silvestre, va explicar que al seu dia es va fer una licitació de publicitat amb El Vallenc: “Ara s’ha acabat i tot l’equip pensem que és una mica excessiu i ho reformularem. Jo també penso que a l’Ajuntament hi ha d’haver canvis en aquest tema de comunicació i publicitat i estem treballant perquè així sigui.”

[Aclariment: el contracte del servei de publicitat finalitza el març del 2024.]

L’Alcalde va afegir: “El problema que tenim és amb la llei de contractes, si es volen fer coses regularment com la publicitat de la Festa Major, per molt poc import que pugi, has de licitar. Aleshores, per no anar sumant contractes amb El Vallenc, vam dir ‘fem una licitació’, que guanyi qui guanyi, per la publicitat que volem que surti setmanalment. Aleshores, quan fas licitacions, el que queda és el que vas pagant. Però és veritat que considerem que és una mica excessiu i que és una cosa que hem de millorar”.

Cost de la Festa Major

A continuació , Josep Maria Canela es va referir als costos de la Festa Major, tal com queda reflectit en les actes de les Juntes de Govern: “Estan tots desglossats i són allà, però jo penso que valdria la pena sumar tots els conceptes de Festa Major i respondre quan ha costat per cada habitant. Aleshores ho sabríem i es podria comparar un any amb l’altre. Jo no qüestiono els diners sinó que voldria tenir una idea clara. A la Festa Major es gasten molts diners, que jo no qüestiono, però hi ha moltes maneres. Ja sé que això és molta feina.”

L’Alcalde va respondre que la partida de Festa Major puja, aproximadament, uns 60.000 euros, sense la Diada de la Gent Gran, que té una partida diferent.

Canela va demanar també a què es refereix exactament una despesa de 2.400 euros destinada a “Advocat Conveni Col·lectiu”.

L’Alcalde va explicar que s’està intentant fer un conveni que sigui igualitari amb tots els treballadors de l’Ajuntament. “Ens trobàvem que veníem d’un ajuntament que tenia sis treballadors a ara que en té vint o vint-i-cinc. Ens trobem que les equiparacions estan desfasades i creiem que s’ha d’organitzar. La millor manera de fer-ho és des del consens amb els treballadors. Hem format un comitè de seccions dels diferents equips i s’està negociant. Com que nosaltres no tenim la capacitat ni els coneixements adients per negociar això, hem contractat un assessor extern. La factura correspon a això. Es tracten qüestions com quant es treballarà per la Festa Major, quantes hores anuals s’han de fer, quantes vacances pertoquen a les treballadores de la Llar d’Infants...”

Canela va demanar si seria un sol conveni o diversos, donat que hi ha diferents tipus de llocs de treball. L’Alcalde va puntualitzar que serà un conveni general amb divisions per a les diferents ocupacions i va afegir que no hi ha una data prevista per tenir el conveni enllestit i que entri en vigor.

Ordenances fiscals

El punt número 5 era l’aprovació de les modificacions en les ordenances fiscals per a l’exercici de 2024, que es detallen a continuació. En el Ple, les va explicar la regidora d’Hisenda, Eulàlia Ramon.

En l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, les bonificacions per als automòbils híbrids es redueixen al 30 per cent (abans, 40 per cent) i les dels elèctrics, al 40 per cent (abans, 50 per cent).

En les taxes per la prestació de serveis administratius i d’utilització de locals municipals, s’introdueix una nova taxa a la recerca històrica de documentació que es fixa en 20 euros pel fet que aquests materials es troben a l’Arxiu Comarcal de Valls. D’altra banda, s’elimina el cost de les fotocòpies de plànols del cadastre rústic i urbà, que està digitalitzat.

També s’incrementa el cost d’utilització del Corral del Branca, el Centre Cívic o el Pavelló Poliesportiu a 365 euros per dia (fins ara eren 350 euros). Val a dir que aquest cost està fortament bonificat per a les entitats i les persones empadronades al Pla.

La taxa de clavegueram s’incrementa de 15,50€ a 18,00€ anuals al nucli urbà i de 39,50 a 46,00 euros a la Torre de Santa Maria en el cas dels habitatges. La diferència de preu és deguda al diferent cost de funcionament de les estacions de depuració d’aigües residuals respectives. Per a finques i locals no adscrits a habitatge, passa de 7,66€ a 9,00€ l’any. Per a les indústries, passa de 33,81€ a 40,00€ anuals.

La taxa d’escombraries s’apuja tant per a domicilis com per a negocis. En el cas dels primers, s’ha incrementat dos euros i queda arrodonida a 100,00 euros anuals. Tot i així, aquest servei és encara deficitari i l’Ajuntament hi ha d’aportar diners ja que el cost no es cobreix amb el que es recull per la taxa.

Els coeficients de l’Impost d’Activitats Econòmiques, que només paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros, s’han incrementat en 0,05 punts.

A l’ordenança que regula els preus de la piscina municipal s’ha modificat el cost dels cursets de natació. D’ara endavant passaran a costar 30 euros per setmana o bé 95 euros per 4 setmanes, amb una bonificació del 33% per a les persones residents al Pla.

També hi ha hagut modificacions menors en altres  ordenances, com la que regula la prestació de serveis d’intervenció administrativa o la de cementiri. En aquest darrer cas, afecta només a les empreses funeràries i passa de 15€ a 200€. El regidor Mateu Montserrat va aclarir que aquest increment no tindrà efecte sobre la ciutadania.

Pel que fa al gimnàs, s’ha introduït una nova clàusula que preveu el tractament del mal ús de les acreditacions d’accés, que encara no s’han implantat. Aquestes infraccions seran penalitzades amb una prohibició d’accés durant sis mesos.

En aquest punt, els regidors van debatre sobre la possibilitat de sancionar mals usos de les instal·lacions del gimnàs i de la Piscina, tot i que l’Alcalde va fer notar que aquests es regulen per l’ordenança de civisme i no per les ordenances fiscals. El regidor Josep Torrents, de Compromís pel Pla, va explicar que hi ha prevista una reunió amb l’empresa de socorrisme i que l’any vinent es vol tenir un millor control dels avisos que es fan a les persones que mostren comportaments incorrectes, així com preparar una senyalització més específica, visual i precisa de les conductes sancionables.

Les modificacions en les ordenances fiscals, així com la resta de punts sotmesos a votació, es van aprovar per unanimitat.

Normes de planejament

Els punts 6 i 7 tenien relació amb la modificació de les normes subsidiàries de planejament urbanístic. El primer consistia en l’aprovació provisional de l’ampliació del sol urbanitzable del polígon PP-8. Hi han presentat al·legacions les empreses Merlot Solar, Amenara Solar i Desarrollos Eólicos Cuenca de Barberá, que preveuen la construcció de plantes solars fotovoltaiques amb línies d’alta tensió que passarien per la zona. Les al·legacions han estat desestimades perquè els diversos projectes no tenen l’aprovació definitiva.

El punt 7 era l’aprovació provisional de la regulació de la implantació de plantes d’energies renovables, que es va aprovar de forma inicial el 26 de juliol del 2022 i, de manera resumida, estableix que només es podran implantar parcs fotovoltaics a la part del terme municipal que queda al sud del polígon industrial. En aquesta hi ha presentat al·legacions Amenara Solar i Desarrollos Eólicos Cuenca de Barberá que tenen projectes d’instal·lació de plantes solars fotovoltaiques en altres indrets del terme. Les al·legacions també han estat desestimades per la mateixa raó: els projectes respectius no tenen l’aprovació dels organismes competents.

El següent pas és la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva.

L’Alcalde va aprofitar per informar de la situació dels projectes d’instal·lació de parcs fotovoltaics al municipi: “Actualment només tenim Almenara i El Carpi. Els altres que teníem sota el Polígon, que eren Geoide, Les Garrigues i les Clotes, els dos primers han mig desistit i Les Clotes ha anat a Vila-rodona. L’Ajuntament ha fet al·legacions contra Almenara i El Carpi. Ara estem en el tràmit que la modificació que aprovem avui sigui acceptada per la Comissió d’Urbanisme i, si és així, intentarem vetar-los. Amb tot, tenim un informe d’Energia que diu que com que hem fet un informe desfavorable ja no tenim potestat per decidir en aquests tràmits i que ho eleven al Consell Executiu”.

“Per això”, va continuar, “he convidat Josep Maria Canela, com a cap de l’oposició, a reunir-nos a Barcelona amb el Conseller d’Acció Climàtica, que és d’Esquerra Republicana, per mostrar-li el desacord que tenim en aquest tema. També vam invitar a la reunió a la Plataforma Sostenible del Camp, perquè creiem que tots els agents que defensen el territori ens hem de fer notar. Ara estem esperant que ens donin audiència.”

Compte general

El 8è punt de l’ordre del dia era l’aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2022, és a dir, la formalització del tancament pressupostari de l’any passat que ha quedat de la següent manera:

Despeses

Pressupost inicial: 2.438.000,00€

Modificacions de despeses: 2.780.848,11€

Pressupost definitiu: 5.218.848,11€

Obligacions reconegudes: 4.773.250,85€

Pagaments realitzats: 4.553.198,93€

Obligacions pendents de pagament: 220.051,92€

Ingressos

Pressupost inicial: 2.438.000,00€

Modificacions d’ingressos: 2.780.848,11€

Pressupost definitiu: 5.218.848,11€

Drets reconeguts nets: 3.454.303,94€

Recaptació neta: 2.909.731,57€

Drets pendents de cobrament: 544.572,37€

Les existències a tresoreria a principi d’any eren de 1.996.152,98€ que, en finalitzar l’any, s’havien reduït a 302.783,75€. Aquesta reducció és deguda a que una part substancial del romanent de tresoreria s’ha dedicat al finançament de les obres de rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil per construir-hi una residència de gent gran.

El nivell d’endeutament de l’Ajuntament del Pla a 31 de desembre de 2022 era del 3,14%, molt lluny del límit establert per la llei que és del 110% del pressupost.

El punt 9 era la concessió d’una subvenció a l’entitat Casal Popular La Barraca per a l’organització d’actes culturals. Aquesta entitat no va fer arribar la sol·licitud a la convocatòria general de subvencions per a entitats, el termini de la qual es va tancar el passat 30 d’abril. En el ple es va acordar concedir una subvenció de 500 euros.

El desè punt era l’aprovació del denominat “Instrument de política de seguretat i informació”, una normativa relativa al tractament d’informació i de dades amb la qual han de comptar totes les administracions públiques.

Igual que en el plenari de juliol, tampoc en el de setembre es va presentar cap moció.

 

Precs i preguntes

L’Alcalde va obrir l’apartat de precs i preguntes responent a una qüestió que havia quedat pendent en el plenari de juliol, referida a l’increment del pressupost d’equipaments, que inicialment estava en 20.000 euros i va pujar a 26.000. El regidor Josep Torrents va aclarir que aquest increment ve donat perquè es va poder optar a una subvenció de la Diputació i es va fer l’obra de millora de l’accés al Camp de Futbol municipal.

Josep Maria Canela va preguntar per l’ultimàtum donat a l’empresa concessionària del restaurant Parc La Fàbrica. L’Alcalde va respondre s’ha fet un acord de Junta de Govern per obrir un expedient per l’incompliment de diverses clàusules del contracte i s’ha donat com a termini màxim el dia 1 de desembre d’enguany.

Canela va preguntar també per la gestió de la comunicació municipal. L’Alcalde va fer públic el seu agraïment a l’equip que ha estat portant durant vuit anys la comunicació de l’Ajuntament [format per Montse Milian i Carles Singla]. “Vull donar-los les gràcies per aquests anys col·laborant amb nosaltres i per la feina que han fet i vull que consti en l’acta. Han fet una feina que abans no es feia, d’estar a les xarxes o sortir al Vallenc. Creiem que ens ha donat bon resultat, estem molt contents de la feina que s’ha fet però aquí s’acaba la licitació.”

Preguntat per Canela sobre com es gestionarà la comunicació a partir d’ara, l’Alcalde va explicar que s’està negociant amb l’empresa Be Marketing, de Reus, i que la llei permet que es pugui fer una contractació directa per un any. D’aquesta manera, s’evita perdre un o dos mesos que caldria si es fes una licitació. “Tenim la Fira pel mig i altres coses que hem de solucionar ara. Per tant, hem decidit fer un contracte d’un any i dintre d’un any fer la licitació.”

A continuació, Josep Maria Canela va plantejar unes consideracions sobre la venda dels terrenys municipals situats sota la piscina, a la cruïlla de l’avinguda Gaudí i el carrer Santes Creus:

“Primer, creiem que la venda d’un immoble municipal per fer-ne un ús comercial és prou important com per parlar-ne en un ple, encara que per llei no cal que hi passi.

Volem que quedi constància que hem detectat alguns errors. En l’apartat 5 del plec de condicions econòmiques, en el punt 9, a la mesa de contractació diu que hi ha d’haver un representant de cada grup municipal i això no es va complir. I al punt 10, en l’acte d’obertura d’ofertes, també hi hagués hagut d’assistir. Volem deixar-ne constància.

Segon, si volem afavorir el comerç local, hem de fer campanyes en col·laboració amb els botiguers i explicar-los a tots, no només a uns quants, què es vol fer des del consistori abans d’actuar, per conèixer la seva opinió. No després, quan tot està lligat. El poble també ha de tenir més informació en referència al supermercat. Per exemple, hi haurà un pàrquing interior o subterrani? Com s’organitzarà la circulació pel carrer Santes Creus?”

L’Alcalde va respondre que de moment no se sap ni on hi haurà la porta: “S’ha fet la venda, però no hi ha projecte. Quan portin el projecte, ja tenim alguns veïns que ens han dit algunes coses que els preocupen. Aparcament subterrani, crec que no n’hi haurà i que la meitat de la parcel·la serà pàrquing.”

Canela va qualificar de “discutible” que un terreny qualificat com a destinat a equipaments pugui acollir un supermercat: “Ens hem assessorat i equipament és un tanatori, unes pistes de tennis... Però un comerç està en el límit”.

Paola Guzmán, regidora d’Alternativa pel Pla, va preguntar per què no es van obrir les portes de la Piscina Municipal durant l’onada de calor de l’estiu passat.

El regidor Josep Torrents va respondre que l’aforament és limitat, que els dies que va fer molta calor ja es va omplir i que si s’obren portes no hi ha manera de controlar l’aforament. Josep Silvestre també va fer notar que l’Ajuntament és partidari d’afavorir els abonaments i els usuaris del poble davant dels usuaris esporàdics procedents d’altres indrets que son els principals beneficiaris de les jornades de portes obertes. Aquestes, que es feien en moments puntuals com l’inici de temporada o els inflables de la Festa major, s’han deixat de fer. També va recordar que fa uns anys, en una anterior onada de calor, es va obrir el Centre Cívic, que té aire condicionat, però que no hi va anar ningú ja que no es buscava refugiar-se de la calor sinó la gratuïtat de la piscina.

La mateixa regidora d’Alternativa pel Pla va valorar molt positivament la iniciativa del transport gratuït per als residents a la Torre de Santa Maria i va preguntar si se n’està fent algun control o seguiment. L’Alcalde va respondre que sí que se’n fa un control i que no hi ha pujat ningú. Va anunciar que si després d’un temps d’oferir el servei, es constata que no hi ha demanda, es cancel·larà.

Finalment, Paola Guzmán va demanar accés al Pla Urbanístic. L’Alcalde va recordar-li que ara l’arquitecta municipal és cada dia a l’Ajuntament i que poden quedar directament amb ella.

A la cloenda del Ple, la regidora d’Hisenda, Eulàlia Ramon, va informar dels resultats dels pressupostos participatius. La proposta guanyadora ha estat la rehabilitació de l’edifici històric de l’Escola Sant Ramon (arranjar finestres exteriors i pintar aules i despatxos), amb un total de 50 vots.

 

Menu

Menú principal