Resum de la Junta de Govern del 20 de juliol de 2023

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla es va reunir el passat dijous 20 de juliol. Entre d’altres acords, es van aprovar de forma inicial els projectes de millora dels carrers Mercè i Montserrat i de reforma del Centre Cívic. També es van acceptar diversos pressupostos relacionats amb la Festa Major i amb la Fira del Vent.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

PROJECTE DE MILLORA DELS CARRERS MERCÈ I MONTSERRAT

S’aprova inicialment el projecte de millora d’accessibilitat i eficiència energètica dels carrers Mercè i Montserrat. El veïnat de tots dos carrers va rebre informació específica del projecte en reunions celebrades el 13 de juliol passat. El projecte se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies perquè els interessats puguin presentar al·legacions.

PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE CÍVIC

S’aprova inicialment el projecte de reforma del Centre Cívic, que suposarà una sèrie d’actuacions per a la seva actualització i posada al dia, així com la millora del confort i l’acústica. El projecte se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies perquè els interessats puguin presentar al·legacions.

ADJUDICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DEL GUAL DE BAIONA

El passat 23 de maig es va iniciar la licitació per adjudicar l’obra de construcció d’un gual a l’accés a la partida Baiona pel camí vell de Vilafranca, en l’encreuament amb el torrent del Catllar, amb un import de 95.450,41 euros, IVA inclòs. A la licitació s’han presentat dues empreses. D’elles, la que ha obtingut major puntuació és Covan Obres Públiques i en conseqüència, s’aprova adjudicar-li el projecte pel preu que ha ofert i que és de 94.495,50 euros.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Blai Pera Itxart

Representació de l’obra “Festa Grossa”

3.500,00

Tarraco Adventure

Festa d’inflables a la piscina per la Festa Major

1.100,00

Montse Rubio Cruixat

Planetari per a la Fira del Vent 2023

1.200,00

Patran Costa Dorada

Pavimentació de diversos carrers

2.232,00

Events 91 Josep Pera

Lloguer de la passarel·la per a la Fira del Vent

4.200,00

Events Firadisseny

Lloguer d’estands per a la Fira del Vent

12.845,50

Arts Managers

Concert de Lildami a la Festa Major

7.000,00

Ramblejant

Sonorització dels concerts de Lildami i DJ Surda

6.400,00

Fundació Unió Anelles de la Flama

Actuacions diverses dels grallers a la Festa de les Neus i la Festa Major

1.400,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Manteniment de la piscina municipal durant l’estiu

5.981,55

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Subministrament de productes químics per al manteniment de la piscina municipal

2.616,04

Masia del Pla

Càtering per al dinar de la Gent Gran

5.454,00

Xavier Marcos Gimeno

Bicicleta per al sorteig de la Festa Major

290,91

Ivemon Ambulancias Egara

Servei d’ambulància per a la cursa ciclista

280,00

Ivemon Ambulancias Egara

Servei d’ambulància per al correfoc

350,00

JPCP El Fornàs

Neteja del desaigüe del camí d’Alió

400,00

Juan M. Pàmies López

Trofeus per al futbol

237,75

Hit 103

Publicitat de la Festa Major

605,00

Promicsa

Publicitat de la festa Major i la Fira del Vent al Diari de Tarragona

2.420,00

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres presentada per Ursa Ibérica Aislantes per a la substitució de plaques a la coberta del carrer Rossinyol 4 del polígon Industrial. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es determina en 8.239,50 euros i el preu de la taxa de tramitació en 222, 69 euros.

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres per a l’estesa d’una línia subterrània presentada per Petrosuport per adequar l’estació de servei de la carretera del Pont d’Armentera. La quota de l’impost es determina en 280,33 euros i el preu de la taxa de tramitació en 60 euros.

PLAÇA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

En data 1 de juny, s’ha presentat una instància en la qual es sol·licita una reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a la Plaça de l’Església. D’acord amb la legislació vigent, s’atorga llicència d’ocupació del domini públic per a la reserva de plaça d’aparcament a la via pública per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda a la Plaça de l’Església. Aquesta plaça tindrà caràcter d’ús general i serà degudament senyalitzada.

ADHESIÓ A CONVENIS SOBRE RESIDUS

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP), en el qual es desenvolupen les activitats de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que es recullin a les deixalleries i altres instal·lacions similars de les Entitats Locals (EELL).

Així mateix, també s’aprova l'adhesió de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors.

DEVOLUCIÓ D’AVAL

Vista la sol·licitud presentada per Celine Rafí Ballet, s’acorda retornar-li l’aval per import de 2.750,00 euros  que va dipositar a la tresoreria de l’Ajuntament l’octubre del 2019 com a garantia per l’adjudicació del contracte del servei de manteniment dels parcs, jardins i espais verds del municipi.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal