Resum de la Junta de Govern del 01 de febrer de 2024

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria es va reunir el passat dijous 01 de febrer. Entre d’altres acords, s’ha escollit l’empresa que s’encarregarà de dur a terme la reforma del Centre Cívic.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

CONTRACTE PEL CONCERT DE LA PROLE BAND PER LA FESTA MAJOR D’ESTIU

S’acorda aprovar el contracte amb la Prole Band per la realització d’un concert el dissabte 17 d’agost del 2024 a la Festa Major. Amb un preu de 2.500 € i 525 € d’IVA.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA ANOMENADA “PROJECTE DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CARRER MONTSERRAT”

Després d’avaluar les diferents empreses que es van presentar, Covan Obres Públiques S.L. va ser la que va obtenir una millor puntuació. En aquesta junta de govern s’aprova adjudicar el contracte a l’empresa Covan Obres Públiques S.L, amb l’import de 195.341,19 € amb l’IVA inclòs. A partir de la notificació de l’adjudicació l’empresa compta amb 15 dies per a formalitzar el contracte.

ADJUDICACIÓ DE LA RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS JUNTA DE GOVERN 2024-02-01

S’acorda aprovar sis contractes menors:

 1. Contracte a TECNILAB ELECTROMEDICINA S,L. pels elèctrodes pediàtrics DEA amb un import de 215 €.
 2. Contracte a GASQUÉ FUSTERIA, per l’arranjament de la porta del pavelló amb un import de 183,60 €.
 3. Contracte a AEROBIC AND FITNESS, S.L.U, per material pel gimnàs municipal, amb un import de 483,06 €.
 4. Contracte a LA CORRIOLA TEATRE per l’obra de teatre l’última priueta el 7 d’abril del 2024, amb un import de 800 €.
 5. Contracte a MARTA ALBIR ESPAÑÓ, per la cercavila Tutti Frutti per Carnestoltes, amb un import de 935 €.
 6. Contracte a SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, per un mirall de seguretat, amb un import de 265,92 €.

APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA LIQUIDABLE, ANY 2023

S’aprova el compte de recaptació voluntària liquidable de l’any 2023.

Tabla

Descripción generada automáticamente

APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA NO LIQUIDABLE, ANY 2023

S’aprova el compte de recaptació voluntària no liquidable de l’any 2023.

Tabla

Descripción generada automáticamente

CONTRACTE PER LA CREACIÓ DE LES FIGURES DELS CAPGROSSOS

Per a la creació de les rèpliques dels capgrossos del Pla de Santa Maria, s’aprova executar el contracte de subministrament amb ACTURA ART GLOBAL, SL. El preu del contracte es fixa en 8.400 € i 1.764 € d’IVA.  

CONTRACTE PER LA GESTIÓ LABORAL DE L’AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

Hi ha la necessitat de contractar les tasques de gestió laboral del personal de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, algunes d’aquestes tasques són: altes, baixes o variacions del treballadors, confecció de contractes, confecció de les nòmines, entre d’altres.

S’aprova executar el contracte amb l’ASSESSORIA SOLMAT 2005, SL. El preu del contracte es fixa en 6.510 € i 1.367,10 € d’IVA.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS

La junta de govern decideix aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per la contractació del servei de manteniment i conservació de l’enllumenat públic, i de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals amb un import de 118.580,00  €, iva inclòs.

A més, també s’aprova l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, les ofertes es poden presentar en 15 dies naturals des de la publicació al Perfil del Contractant i s’opta pel procediment obert simplificat.

SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SER INCLÒS DINTRE DELS MUNICIPIS QUE ES PODEN VEURE BENEFICIATS PELS AJUTS DE MILLORAR I FER MÉS EFICIENT LA GESTIÓ DE L’AIGUA A MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS

S’aprova sol·licitar-ho ja que al ple del 29 de novembre de 2022 es va iniciar l’expedient pel canvi de forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua del Pla de Santa Maria, i es va crear la comissió d’estudi prevista al ROAS, encarregada de redactar la memòria justificativa corresponent per a la determinació de la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua del Pla de Santa Maria..

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba disponible i consultable a l’Ajuntament.

APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IVTNU)

S’aprova la relació de liquidacions de plusvàlua de la núm. 1217 a 1254, ambdues incloses, per un import total de 4.634,36 €.

CONTRACTE DE SERVEIS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ DE LES ZONES MUNICIPALS

S’aprova contractar a FRANCH SERVEIS PROFESSIONALS DE CONTROL DE PLAGUES, S.L. perquè realitzi diversos serveis:

 • Servei de desinfecció, desinsectació i desratització de les zones municipals.
 • Servei de desinsectació per al control de mosques i mosquits.
 • Servei per al control i prevenció de la processionària.
 • Servei de desinsectació en el clavegueram.
 • Servei de control i manteniment de coloms.

CONTRACTE PER LES OBRES DEL CLAVAGUERAM AL C/MIRAMAR

S’aprova executar les obres amb J.P.C.P EL FORNÀS, S.L per realitzar els treballs de connexió i construcció de dues arquetes, col·locació de canonades  i escomesa del nou clavegueram del c/Miramar. El preu del contracte es fixa en 37.900,00 €, i 7.959,00 € d'IVA.

APROVACIÓ DEL COMPTE ANUAL DE RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA, ANY 2023

S’aprova el compte anual de recaptació en executiva de l’any 2023.

Tabla

Descripción generada automáticamente

CONTRACTE PELS TREBALLS DE PUBLICITAT AMB EL CIRC DE LA CULTURA

S’acorda executar el contracte de serveis amb MAR CIRERA GIRONÈS, per fer publicitat a la web Circ de la cultura i la gestió i manteniment de l’aplicació del Pla de Santa Maria, el preu del contracte es de 2.700 € i 567 € d’IVA.

CONTRACTE PER L’ACTUACIÓ DE LA XARANGA TOCABEMOLLS PEL DIA DE LA DONA

S’aprova realitzar un contracte de serveis amb AGMA SL, per l’actuació de la xaranga Tocabemolls el dia 9 de març de 2024. El preu del contracte es fixa en 1.150€ i 241,50€ d’IVA.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA ANOMENADA “PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE CÍVIC DEL PLA DE SANTA MARIA"

S’acorda adjudicar el contracte de l’execució de les obres del Centre Cívic a l’empresa SOLVETIA, per un import de 396.880 €.

Subscriure a
Menu

Menú principal