Resum de la Junta de Govern del 26 d'abril de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 26 d’abril. Entre d’altres acords, es van aprovar les clàusules per a la licitació del servei de bar de la Piscina Municipal i la concessió dels ajuts per al desplaçament escolar.

LICITACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

S’aprova el plec de clàusules econòmiques administratives particulars i tècniques que hauran de regir la concessió de l’explotació del servei de bar  les instal·lacions de la Piscina Municipal. Trobareu més informació en aquest enllaç.

AJUTS PER AL DESPLAÇAMENT ESCOLAR

L’Ajuntament va fer una convocatòria pública per a la concessió d’ajuts de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil i primària matriculats a l’Escola Sant Ramon o a la llar d’Infants Quatrevents. En el termini corresponent es van rebre un total de vuit sol·licituds. Atès que totes elles compleixen els requisits, s’acorda concedir a cadascuna de les persones sol·licitants una subvenció per import de 281,61€.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Saltoki Reus SL

Subministraments de material

680,00

Serveis Vials del Vallès

Senyalització

753,20

Infordisa

Manteniment informàtic

560,00

Montse Rubio Cruixat

Planetari per a la Fira del Vent

1.200,00

JPCP El Fornàs

Reparació d’un tram del Camí del Pas de Pujol

3.448,50

 

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la 7a certificació de l’obra Rehabilitació de l’Estructura de les Naus de la Fàbrica, que porta a terme l’empresa Solvetia. Aquesta certificació té un import de 239.020,83 euros, IVA inclòs.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.M.T.R. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impost de vehicles. S’acorda concedir-li un ajornament fins al 20 de novembre de 2022.

S’aprova la sol·licitud de M.I.E.M. que demana una exempció del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 2327-DSD, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de J.P.N.S. que demana una exempció del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 5180-GZT, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal