Crònica del Ple Municipal del 26 de juliol de 2022

 

El ple de dimarts 26 de juny es va iniciar excusant l’assistència de la regidora de la CUP-Amunt Tània Solé, per motius de Salut. Aquesta regidora, i per la mateixa raó, tampoc no va poder assistir als dos plens anteriors, celebrats els mesos de maig i març. Igual que ha passat en ocasions anteriors, tots els acords sotmesos a votació es van aprovar per unanimitat.

Punts de tràmit

L’ordre del dia va començar amb els habituals punts de tràmit: aprovació de l’acta de la sessió anterior i dació de comptes de les actes de Junta de Govern, de l’arqueig de caixa i dels decrets de Presidència.

El regidor de la CUP, Guillem Fonts, va preguntar per la factura d’unes mones de Pasqua i se li va aclarir que els destinataris eren els armats, que no reben cap altra compensació ni subvenció per part de l’Ajuntament. També va demanar una precisió per una omissió en un dels decrets de presidència, ja que hi falta la puntuació d’una de les aspirants al concurs per a la plaça d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament. En aquest cas, es va constatar que es tracta d’un error en la redacció del document.

 

Instal·lacions fotovoltaiques

El punt 5 consistia en una nova aprovació dels canvis en les normes subsidiàries d’urbanisme per delimitar la zona on es podran instal·lar parcs fotovoltaics. Aquest procés es va iniciar el passat mes de març i té una tramitació especialment llarga i complexa que pot durar un any.

 

Si s’aprova segons està previst, només es podran fer instal·lacions d’aquesta mena a la part sud del terme municipal, en un sector delimitat pel polígon industrial i l’autopista. Així, d’aquesta cap a l’Est i de la zona industrial en amunt, no es podrien situar aquesta mena d’equips.

En el punt 6 es va acordar donar de baixa drets reconeguts d’exercicis tancats, corresponents a diversos rebuts de la taxa de manteniment del cementiri d’anys anteriors, que se sap que no serà possible cobrar. Sumen una mica més de 800 euros en total.

 

Compte general

El punt 8 era el tancament del compte general de l’Ajuntament del 2021. Les despeses (obligacions reconegudes) pugen 2.828.686 euros i els ingressos (drets reconeguts), 2.682.584 euros. La diferència, 146.102 euros, no comporta cap endeutament perquè es cobreix amb el romanent de caixa. El pressupost aprovat inicialment preveia uns ingressos i despeses de 2.551.300 euros.

 

El resum per capítols és el següent:

Ingressos

1

Impostos directes

1.330.082,79€

2

Impostos indirectes

47.311,76€

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

409.291,68€

4

Transferències corrents

780.090,99€

5

Ingressos patrimonials

0,55€

6

Transferències de capital

0,00€

7

Actius financers

115.807,02€

 

Total

2.682.584,79€

 

Despeses

1

Despeses de personal

643.858,38€

2

Despeses corrents en béns i serveis

1.179.357,72€

3

Despeses financeres

13.106,59€

4

Transferències corrents

62.814,13€

6

Inversions reals

802.698,02€

7

Transferències de capital

65.414,16€

8

Actius financers

65.414,15€

9

Passius financers

26.043,46€

 

Total

2.828.686,01€

 

 

Codi de conducta i bon govern

Com a punt sobrevingut es va aprovar el Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. Aquest document afecta els membres electes de la corporació municipal i el personal que exerceixi funcions directives al servei de l’Ajuntament.

En el codi, s’estableixen normes de comportament en relació amb la gestió pública, compromisos ètics davant situacions de conflicte d’interessos. També es marquen pautes per a la transparència en les retribucions i per evitar incompatibilitats. Finalment, s’estableixen recomanacions per a la relació entre càrrecs electes i empleats públics. Us el podeu descarregar en aquest enllaç.

El document ha estat elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, integrada per la Generalitat, el consorci Administració Oberta de Catalunya, les quatre diputacions i la Federació i l’Associació de Municipis de Catalunya. Es tracta d’un model que es proposa a tots els ens locals perquè el puguin fer seu.

El primer tinent d’Alcalde, Josep Silvestre, va explicar que l’aprovació s’ha fet amb urgència perquè disposar del codi de bon govern forma part dels requeriments per sol·licitar una subvenció vinculada als fons Next Generation.

Aquesta subvenció correspon a una convocatòria adreçada a municipis que vulguin estalviar aigua. En el cas del Pla, l’objectiu és millorar el rendiment de la xarxa de distribució d’aigua potable que, en molts trams, és molt antiga i està obsoleta. Això fa que s’hi produeixin fuites –i sovint trencaments– i es perdi molta aigua ja tractada en el trajecte entre els dipòsits i les llars.

 

Mocions

En l’apartat de mocions, se’n van aprovar tres, totes presentades per la CUP. La primera era un text de condemna dels fets de Melilla del passat 24 de juny, quan va tenir lloc un intent de salt de la tanca que envolta aquesta plaça espanyola al nord d’Àfrica. Podeu descarregar el text en aquest enllaç.

La segona moció era en suport als jutges de pau, una figura que una nova llei, en tràmit a les Corts espanyoles, vol suprimir. Trobareu el text en aquest enllaç.

La darrera era en defensa de l’amnistia i l’autodeterminació com a mitjans per resoldre el conflicte polític obert entre l’Estat espanyol i Catalunya. La podeu descarregar en aquest altre enllaç. Igual que la resta de punts, totes tres van ser aprovades per unanimitat.

 

Precs i preguntes

Restaurant Parc La Fàbrica

El regidor d’ERC, Josep Maria Canela, va presentar un prec referit al Restaurant Parc La Fàbrica, un edifici de propietat municipal cedit per contracte a l’empresa ARDB Serveis Tèxtils, que l’ha de gestionar i també ocupar-se d’obrir i tancar el parc que l’envolta. L’establiment ha estat tancat des del passat mes de març i tot just ha reobert només per als caps de setmana.

Canela demana que, vista la inactivitat de l’establiment i l’incompliment de part del contracte de cessió, l’Ajuntament rescati o resolgui la concessió. Així mateix, proposa que s’instal·li un cartell amb l’horari d’obertura i tancament del bar restaurant.

El prec va ser lliurat per escrit i el podeu trobar íntegre en aquest enllaç. Canela va llegir-ne únicament la part final i després va afegir alguns comentaris: “Del que he anat copsant a partir de la gent, no saben si està obert o tancat. I que el parc també estigui obert en unes certes hores. He parlat amb una persona que hi va anar a mitjanit i estava obert. Potser era un dia, però la responsabilitat també escau a l’Ajuntament.”

L’Alcalde, Mateu Montserrat, va admetre que hi ha alguns incompliments: “L’obertura i el tancament del parc l’ha assumit directament l’Ajuntament perquè vèiem que això no funcionava. Hi ha altres coses que hem anat avisant en funció del que no es feia. No hem requerit seriosament tota una sèrie d’incompliments que s’haurien d’haver fet. Hi ha un segon aspecte. Si l’Ajuntament demana o pressiona perquè l’empresa deixi el servei, això es pot girar perquè ells poden demanar una indemnització pel temps que encara els falta per amortitzar la inversió que van fer. [Construir la zona de barbacoa, completar totes les instal·lacions i adquirir equipaments, mobles i decoració.] Això és un cost bastant alt que correspon a les obres que ells han fet. Aquest cost podria pujar als 200.000 euros. Això és una quantitat aproximada i s’hauria de perfilar molt bé.”

”Estem mirant de trobar una persona o una empresa que es pugui fer càrrec del negoci i assumeixi la inversió que l’actual empresa ha fet. Tot i així, reconec que s’ha fet una mica la vista grossa amb els incompliments per no arribar a un trencament.”

Josep Maria Canela va preguntar quin és l’actual compromís d’obertura de l’establiment. Mateu Montserrat va respondre que obrir de divendres a diumenge. El lloguer del restaurant és actualment de 1.000 euros mensuals. L’Alcalde va comentar  que “no s’entén com una empresa que paga aquest lloguer no procura treure tot el rendiment possible al restaurant”.

 

Venda i consum de droga

A continuació, Canela va formular una altra pregunta: “Quin control per part dels Mossos d’Esquadra s’està duent a terme sobre la venda i el consum de droga al nostre municipi? Tenen controlats els “camells” i els consumidors? Anar pel carrer i veure gent que està fumant i que en aquell moment li estan passant la droga i l’altre ho està pagant... Ho sento, jo el meu poble no el vull així. Per tant, hem d’intentar controlar tot això. Com? No ho sé. Els Mossos ja vam parlar una vegada que venien de tant en tant.”

Mateu Montserrat va respondre el següent: “La resposta que ens donen els Mossos és que la proporció de droga que hi ha quan han agafat algú, no arriba al punt de la detenció. Els hem donat noms i adreces del Pla on sabem que hi ha marihuana plantada als terrats. Tenen les dades de tothom, però les quantitats no arriben. A nosaltres ens consta que molts veïns del Pla han denunciat que al costat de casa seva passa això.”

 

Okupes

La següent pregunta també va anar a càrrec del regidor d’ERC: “Continuem amb les cases velles on s’instal·len okupes. Què s’està fent per resoldre aquest problema?”.

Mateu Montserrat va explicar: “La setmana passada, personal de Sorea, junt amb els Mossos, es va tallar el subministrament d’aigua en una casa ocupada al carrer Trinitat que tenia l’aigua punxada al veí del costat. Encara hi continuen vivint, però no tenim cap altra manera d’actuar sinó anar tallant els subministraments.”

Canela va afegir: “El problema és que hi ha okupes. I aquests okupes se’ls ha de fer alguna cosa. Des de Serveis Socials o on sigui.”

Montserrat va respondre: “Els Serveis Socials diuen que tenen un nen petit i que estan en aquestes condicions, però que no fan el que els correspondria. També s’ha detectat que tenen dues cases. Si els fan fora d’una, se’n van a l’altra.”

Canela va aclarir: “Jo en cap moment qüestiono la feina que esteu fent. Demano explicacions. Faig de veu del poble. La gent mira ‘oh, aquesta casa, està tapiada pel costat, ara són aquí…’ Passes per allí al davant, veus el cotxet. Penses ‘de qui és aquesta casa’?”

El primer tinent d’Alcalde, Josep Silvestre, va intervenir per precisar que “ha de ser el propietari que els faci fora. Un cop són dins, nosaltres no hi podem fer res”.

Canela va replicar: “Els propietaris moltes vegades viuen fora...”

Silvestre va afegir: “Aquestes persones estan cobrant la renda garantida. Per què viuen d’okupes? Perquè volen. Amb el que cobren de renda garantida ja podrien pagar un lloguer. El problema és que la llei els empara. No els diu que han de marxar d’okupes. És un problema de sistema i no és només del Pla.”

Canela va respondre: “Ja sé que és un problema del sistema, però el que vull és, en la mesura que puguem, intentar resoldre’l. I ja sé que es fan coses. Si m’ho expliqueu, jo vaig comentant les coses que es fan i la gent ho sap. A més, això surt publicat, surt al Butlletí. La gent es llegeix els Plens. Això és important que la gent ho sàpiga”.

 

Gossos

El regidor d’ERC encara va intervenir per formular un altre prec: “Si des d’aquest Ajuntament es vol fer una campanya ben feta contra els excrements de gossos al carrer, penso que no n’hi ha prou amb editar aquest fulletó. [En aquest punt, Canela va mostrar un díptic, editat fa més de 10 anys, que es pot trobar a l’entrada de les oficines municipals]. Vaig passar per aquí i vaig trobar aquest fulletó. Vaig pensar ‘mira que bonic, veus’. Està molt ben explicat. A mi no m’ha arribat, jo no tinc gossos. Suposo que ha arribat a tota la gent que té gossos, d’entrada. Però no n’hi ha prou, si no es posen cartells. Vaig anar a un poble i em va agradar molt. Vaig fer una foto. [Va mostrar una còpia de la imatge]. És en blanc i negre, però és igual. És un cartell enorme, penjat en un fanal que posa recull el que es teu. És de Sant Quintí de Mediona. És civisme. I un senyor amb una bossa que agafa la merda. Perquè jo, ho sento molt, sort en tenim del pipican. Però l’altre dia se’m va acudir passar per l’Hort del Canal i allò era com una mina. El sorral estava ple de merda. Per tant, el fulletó per a mi és insuficient. I l’altre cartell ha de ser el de la multa, però la multa educativa. D’aquest no en tinc la foto. Hi havia una multa de 100€ i una altra de 50€. I a sota hi havia una capseta amb bosses per agafar la merda. Per tant, primer agafa-la i si no, paga. Això penso que és poca cosa.”

La regidora de Junts pel Pla Maria Teresa Ferré, va respondre: “Hi ha molts cartells com aquest, en planxa metàl·lica, que els tenim en diferents llocs estratègics”.

Canela va replicar: “No els he vist, jo. Mira que he tombat...”

Ferré va precisar que n’hi ha a la zona de l’escola i en diferents punts del municipi.

El regidor d’ERC va insistir: “L’altra part seria això, la multa. I a sota, una capseta amb bosses que tu puguis estirar dient ‘o agafes la merda o pagues la multa’. Hi ha voreres que hi passo cada dia i cada dia hi ha merdes”.

Ferré va explicar que als pipicans s’han posat capses amb bosses: “I tot i així, fent l’acció ben feta i deixant bosses als llocs on s’han de deixar, la gent continuava deixant que els seus gossos ho fessin a terra. I amb les bosses allà, passaven de recollir-ho. S’han fet campanyes i s’ha d’insistir”.

Canela va prosseguir: “Per altra banda, als propietaris enviar-los tota la campanya que es farà. La majoria ja ho fan bé. El problema és aquest, ja ho sabem. Quan fem una campanya, el cinquanta per cent ja ho fan bé. La majoria porten els gossos allà baix al pipican. Però l’altre dia estava a punt de dir a una persona ‘agafa la merda d’aquí al mig’. Passa una persona per allà al mig i ja l’ha trepitjat. O passa un avi...” Vinc encès, perquè l’altre dia ho vaig veure. I no dic que no es facin coses, però s’ha de fer encara millor.

L’Alcalde va intervenir per expressar “entenc perfectament la teva preocupació”.

 

Onada de calor

A continuació, va intervenir el regidor de la CUP-Amunt Guillem Fonts: “L’equip de govern té algunes mesures per fer front a l’onada de calor? I també el prec que es torni a obrir la piscina com es va fer fa un temps. Sabem que hi haurà problemes de control, però potser aquesta seria una funció que podria tenir l’agent cívic.”

L’Alcalde va respondre: “Quan ho hem mirat, la major part de persones que podrien beneficiar-se’n tenen l’abonament de la piscina. Quan s’ha trobat el cas d’algú que no té recursos i volia anar un dia puntual a la piscina, s’ha parlat amb els Serveis Socials i se li ha proporcionat poder-hi anar. No ens ho hem plantejat perquè s’ha fet d’aquesta manera. Quan des dels Serveis ens diuen que hi ha una família que té nens petits i no poden, se’ls fa bo puntual i ja està”.

 

Voreres

Fonts va formular un altre prec: “Després d’escoltar les queixes d’alguns planencs i planenques, demanem que es torni a fer una revisió de voreres per facilitar la mobilitat dels nostres veïns, sobretot per cadires de rodes, carretons, cotxets. Concretament ens han esmentat on es troba el carrer Sindicat amb els rentadors. Tenim constància que s’ha fet en diferents llocs del poble, però si es pot fer una mica de revisió, sobretot pel casc antic.”

Maria Teresa Ferré va explicar: “Això és una de les propostes que ha sortit en els pressupostos participatius, fer l’arranjament de les vies públiques i en concret del carrer Sindicat i Santes Creus.”

Fonts va insistir: “Tot i això, preguem que es faci una revisió. Sobretot de llocs on són més estretes o ínfimes, com el carrer Trenchs”.

 

En no haver-hi més qüestions, l’Alcalde va aixecar la sessió i va desitjar bones vacances a tot el consistori.

 

 

Menu

Menú principal