Resum de la sessió del 27 de juliol de 2017

print pdf

Sessió del 27 de juliol de 2017

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL

El passat dijous 27 de juliol es va celebrar una sessió ordinària del Plenari Municipal. Entre d’altres acords, es va aprovar la revisió del padró municipal, l’adjudicació de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol i el tancament de comptes del 2016. També es van aprovar dues mocions presentades pel grup CUP El Pla, una en favor del Correllengua i la segona, en favor d’unes festes populars feministes. Així mateix es va acordar que el 2018 seran festes locals el 29 de març (dijous sant) i la diada de Sant Jordi (a la foto, parades a la Plaça de la Vila per Sant Jordi del 2017).

El plenari es va iniciar amb els punts habituals d’aprovació de l’acta anterior, donar compte dels decrets d’alcaldia i actes de juntes de govern i la dació de comptes de les conciliacions i arqueig de caixa dels mesos de maig i juny del 2017.

El primer punt sotmès a votació va ser la constitució de la Comissió Informativa Especial Municipal de Delimitació. La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya. Així, s’inicia un expedient de delimitació del municipi del Pla de Santa maria amb els municipis limítrof que s’hi relacionen. L’ordenament jurídic preveu que l’Ajuntament ha d’anomenar una comissió municipal de delimitació formada per l’Alcalde, dos regidors, un tècnic i el secretari. L’Ajuntament del Pla ha nomenat com a membres, a més del batlle, els regidors Griselda Pau (CUP) i Josep Silvestre (CiU).

En el següent punt, es va acordar que les dues festes locals per a l’any 2018 seran el dijous 29 de març (dijous Sant) i el dilluns 23 d’abril, diada de Sant Jordi.

El plenari va aprovar la revisió del Padró Municipal d’Habitants realitzada a final del 2016 i de la qual es dóna informació a les notícies de l’apartat “Inici” d’aquesta web. En síntesi, el nombre d’habitants del Pla de Santa Maria es va reduir en 27 persones entre l’1 de gener de 2016 i la mateixa data del 2017. A principi d’aquest any, la població era de 2.271 habitants, dels quals 1.166 homes i 1.105 dones.

A continuació, el plenari va aprovar formalment l’adjudicació i els tràmits necessaris per completar la urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol. L’expedient s’havia aprovat en el plenari extraordinari del passat 20 d’abril. El 15 de juny es va reunir la mesa de contractació per valorar i aprovar la relació classificada de les ofertes. En total es van presentar 23 ofertes. La més avantatjosa econòmicament va resultar ser la de l’empresa Tecnología de Firmes S.A., per un import de 198.294,80€ (IVA inclòs).

El Plenari va aprovar el compte general de la corporació municipal de l’exercici 2016, és a dir, el tancament del pressupost d’aquell exercici. Prèviament havia estat revisat i aprovat per la Comissió especial de Comptes, de la qual formen part representants dels dos partits presents al consistori.

En síntesi, en la gestió ordinària, els ingressos de l’exercici 2016 van ser de 2.233.460,60€ i les despeses, de 1.875.254,98€. El resultat, doncs, és un saldo positiu de 358.205,62€. Un cop aplicades les operacions no ordinàries i el resultat de les operacions financeres (interessos, etc.) el saldo positiu queda en 300.372,30€.

L’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), un altre dels punts de l’ordre del dia, és fruit de la iniciativa denominada “Pacte d’Alcaldes i alcaldesses” posada en marxa l’any 2008 per la Comissió Europea i a la qual l’Ajuntament del Pla de Santa maria es va adherir el 26 de març del 2015. Aquest pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle, millorar l’eficiència energètica i aconseguir que un 20% del seu subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Així, cada municipi ha d’elaborar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible amb les accions per fer realitat aquests valors de reducció. El PAES aprovat inclou un total de 28 mesures, entre les quals hi ha la substitució de les làmpades actuals de l’enllumenat públic per làmpades LEC, la realització de xerrades informatives i la millora dels equipaments energètics municipals.

La sol·licitud extraordinària d’una subvenció per al Club Esportiu de Futbol del Pla de Santa Maria va ser aprovada també pel plenari. L’entitat no l’havia presentat en el seu moment perquè es contemplava la possibilitat de no participar en competicions esportives la pròxima temporada, fet que finalment es va desestimar.

En l’apartat de mocions, el grup de la CUP El Pla en va presentar dues que van ser aprovades per unanimitat. La primera és en suport de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i, en especial, al Correllengua, al qual l’Ajuntament es proposa donar suport especial en la seva 21 edició.

La segona moció és en favor d’unes festes populars feministes i proposa dur a terme una sèrie d’accions per promoure que la Festa Major estigui lliure d’actituds masclistes i LGTBIfòbiques. Entre aquestes accions hi ha l’elaboració de cartells amb un lema o lemes en positiu, la distribució de materials i l’adopció d’un protocol pel cas que es donés una agressió.

El plenari va concloure amb diversos precs i preguntes formulats pels membres de la CUP El Pla. Es va demanar per la millora de la senyalització vertical de les places reservades per a minusvàlids, a la qual cosa l’Alcalde va informar que en alguns casos els veïns no autoritzen la instal·lació dels senyals corresponents o bé no hi ha prou espai a les voreres. També es va demanar d’intercedir per la regularització dels treballadors del bar de la piscina municipal. Sobre els criteris de reparació i ubicació del mobiliari urbà, l’equip de govern va explicar que es fa els possibles per mantenir-lo al dia, malgrat els actes vandàlics i el deteriorament natural.

Finalment, sobre la prevenció d’incendis forestals, l’Alcalde va explicar que l’Ajuntament té poques competències però dintre d’aquest àmbit limitat fa tot el possible per minimitzar els riscos i afavorir els elements que poden contribuir a l’extinció, com l’ús de les basses.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca