Resum de la Junta de Govern del 9 de novembre de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 9 de novembre. Entre d’altres acords, es va aprovar actualitzar el conveni per a utilitzar la Biblioteca de l’Escola Sant Ramon com a biblioteca pública.

 

ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI PER A L’ÚS COMPARTIT DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

S’acorda la modificació i actualització del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i l’Escola Sant Ramon per a l’ús compartit de la Biblioteca Escolar amb l’objectiu d’oferir el servei de Biblioteca Pública.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Ferreteria Valls

Compra aspiradora

380,00

Jardineria Rafí

Flors

84,00

JPCP El Fornàs

Neteja i adequació com a aparcament del solar del carrer Afores s/n

7.200,00

 

PROJECTE DE TANCAMENTS EXTERIORS DE LA FÀBRICA

S’aprova de forma inicial el projecte executiu per als tancaments exteriors de La Fàbrica. Aquest projecte serà sotmès a exposició pública per un termini de trenta dies durant els quals s’hi podran presentar al·legacions.

 

AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE LES PISTES POLIESPORTIVES

S’autoritza l’Escola Sant Ramon per utilitzar les pistes poliesportives els dimarts i els dimecres, en horari lectiu i durant el període escolar, fins al final del present curs 2021-22.

 

AUTORITZACIÓ A L’ACA PER A L’EDAR I EL COL·LECTOR DEL MAS DEL PLATA

S’autoritza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a realitzar obres en diversos camins, trams i zones. Les actuacions tenen a veure amb la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de la urbanització Mas del Plata i el col·lector corresponent. Les obres es realitzaran atenent al projecte constructiu facilitat i es preveu dur-les a terme en un termini de sis mesos.

 

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL DESFIBRIL·LADOR

S’acorda prorrogar el contracte del servei de suport, manteniment i actualització del desfibril·lador DEA a l’empresa Imposita Serveis, adjudicat per acord de la Junta de Govern del 15 d’octubre de 2019, tal com es preveu en les bases de l’adjudicació, que estableixen que el contracte inicial, de dos anys, es pot prorrogar per dos anys més.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.R.M. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-4260-AS, pel fet que té una antiguitat superior als 25 anys. L’acord tindrà efecte en el padró de l’impost de 2022 i se li aplicarà una bonificació del 10%, tal com estableixen les ordenances municipals.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal