Resum de la Junta de Govern del 9 de març de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 9 de març. Entre d’altres acords, es van aprovar els projectes de canalització de la Rasa del Tudores i de rehabilitació de les naus de La Fàbrica que encara estan pendents de remodelar (a la foto).

 

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA RASA DEL TUDORES

S’aprova el projecte de canalització de la Rasa del Tudores, redactat per Antoni Canals Alberti, amb un pressupost de 834.677,29 euros, IVA no inclòs. L’esmentada rasa es correspon, en la major part del seu recorregut, amb el carrer del Vall. L’aprovació serà definitiva si als 30 dies de la seva publicació en el BOPT i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament no s’hi ha presentat esmenes.

 

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS DE LA FÀBRICA

S’aprova el projecte de rehabilitació de les naus de l’antiga fàbrica tèxtil Martí, Llopart i Trenchs que no han estat objecte de remodelació fins al moment. L’aprovació serà definitiva si als 30 dies de la seva publicació en el BOPT i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament no s’hi ha presentat esmenes.

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de desinfecció, desinsectació i desratització dels espais públics i dels edificis i equipaments municipals, amb un import de 22.990 euros, IVA inclòs, i una durada de dos anys. El termini de presentació d’ofertes es fixa en 10 dies hàbils a partir de la publicació al perfil del contractant.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Cerralsa

Tancaments per a la Piscina Municipal

780,00

Gasque Fusteria

Col·locació de porta corredora

797,83

Rifer Rocafer

Revisió de les campanes i el rellotge del campanar

250,00

Happyludic P.U.E.S.L.

Marquesina amb fusta i laterals per al “pipican” del Camí del Bosc

2.834,00

Fundació Santa Maria de Siurana

Curs de monitors i monitores de lleure educatiu

4.125,00

Quim Roca Seguretat

Sistema de videovigilància a les oficines de l’Ajuntament

2.130,00

Anton Montserrat Ferré

Instal·lació de dues piques amb moble al mòdul habilitat del consultori mèdic

1895,20

J.P.C.P. El Fornàs

Manteniment de les franges perimetrals de la urbanització Torre de Santa Maria

2.900,00

J.P.C.P. El Fornàs

Manteniment de les franges perimetrals de la urbanització El Vedat

2.750,00

J.P.C.P. El Fornàs

Neteja del sotabosc a la zona de l’Ermita de Sant Ramon

2.400,00

Anton Cortada Miquel

Direcció d’obra de l’ampliació del Gimnàs Municipal

4.112,00

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’acorda concedir llicència urbanística a l’empresa Masmovil Broadband SAU per realitzar desplegament de la xarxa de fibra òptica a tot el municipi, d’acord amb el projecte tècnic i la documentació complementària presentada. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 713,17 euros i la taxa de tramitació, en 60 euros.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.A.M.M. que demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries de l’edifici situat a la plaça Verdaguer 9-10 pel fet que no assoleix les condicions d’habitabilitat i ha de ser enderrocat.

S’aprova la sol·licitud de J.M.P.Z. que demana llicència per instal·lar una parada d’atraccions durant la Fira del Vent, al mes d’octubre.

En relació a la instància presentada per D.B.D. que demana que li sigui concedida una plaça per a aparcament de minusvàlids senyalitzada amb la matrícula del seu vehicle, s’acorda comunicar-li que a la zona on la sol·licita ja hi ha dues places d’aparcament per a minusvàlids, no personalitzades, que són per a ús de totes les persones que puguin acreditar una minusvàlua.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal