Resum de la Junta de Govern del 9 de maig de 2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 9 de maig. Entre d’altres acords, es va aprovar el projecte de gual en el Camí Vell de Vilafranca, en el punt on creua el Torrent del Catllar. Aquest camí és un dels principals accessos a la Partida Baiona. També es van aprovar els plecs de clàusules per a la licitació de les obres de millora i renovació de la xarxa d’aigua.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

PROJECTE DE GUAL A L’ACCÉS A LA PARTIDA BAIONA

S’aprova el projecte per a la construcció d’un gual inundable de formigó al Camí Vell de Vilafranca, que és un dels accessos principals a la Partida Baiona, en el seu encreuament amb el Torrent del Catllar. En el tràmit del projecte s’han introduït les modificacions sol·licitades pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports que reclamaven la intervenció d’un titulat en aquesta especialitat.

LICITACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació de l’obra “Projecte de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua del municipi del Pla de Santa Maria”, amb un import de 1.032.916,89€ i un termini d’execució de 12 mesos. El termini de presentació d’ofertes es fixa en 26 dies naturals des de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

CONVENI AMB EL CATESPLAI PLANENC PER AL CASAL D’ESTIU 2023

S’aprova el conveni amb el Catesplai Planenc per a l’organització del Casal d’Estiu 2023, que tindrà lloc del 26 de juny al 27 de juliol a les instal·lacions del recinte firal, a La Fàbrica. L’horari serà de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. i hi haurà servei d’acollida de 9.00 a 10.00 h. així com la possibilitat de fer dinar de carmanyola amb acollida de 13.00 a 16.00 h.

NOMENAMENT D’ARQUITECTE MUNICIPAL

El passat 21 de febrer es va aprovar l’oferta pública d’ocupació per a la plaça d’arquitecte municipal de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. Un cop duts a terme tots els tràmits, el tribunal qualificador ha realitzat la proposta de nomenament en favor de Montserrat Oliva Boada. En conseqüència, s’acorda nomenar Montserrat Oliva Boada per cobrir en propietat la plaça d’arquitecte amb caràcter de personal funcionari de carrera enquadrat en el grup A1.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Prodiur Sports

Material esportiu

102,00

Prodiur Sports

Material esportiu

122,00

Infordisa 2.0

Material informàtic

130,45

Samire

Actuació en el marc de les Terrasses Musicals

400,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Subministrament de material

269,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Subministrament de material

725,64

Artur Vives SAU

Subministrament de material

220,00

Sugrañes editors

Subministrament de material

286,00

Ivette i Céline Jardineria Rafí

Treballs de jardineria a les pistes de tennis

1.344,00

TGD – Tarragona Disseny

Adquisició de gots reutilitzables amb la inscripció “No és No”

1.560,00

 

SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE FINQUES

S’aprova la segregació i agregació de les finques registrals 4187 i 3822, de propietat municipal, situades als terrenys a sota de la Piscina Municipal, i que fan cantonada amb el carrer Santes Creus i l’avinguda Gaudí. La finca resultant té una superfície de 2.470,33 metres quadrats i està destinada a equipaments.

DONACIÓ DE QUADRE

S’accepta la donació, a títol gratuït, realitzada per Jean Martínez Casellas d’un quadre amb la fotografia del jugador Hermenegild Casellas i Bosch. L’Ajuntament es compromet a custodiar l’obra al fons municipal, assumir les despeses de conservació, identificar degudament la fotografia i fer-ne exposició pública. Hermenegild Casellas va ser l’introductor del futbol al Pla de Santa Maria i creador del primer equip d’aquest esport.

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES

Es denega llicència urbanística per a l’execució d’una nova línia elèctrica aèria presentada per E-Distribución Redes Digitales pel fet que no compleix amb una sèrie de requeriments establerts a la normativa.

SOL·LICITUDS D’ACTES ELECTORALS

S’aprova la petició presentada pel grup municipal “Alternativa pel Pla” que demana permís per a la utilització del local de joves per a un acte electoral el 19 de maig de 2023 i per muntar una parada a la Plaça de l’Església durant diversos dies.

S’aprova la petició presentada per Compromís pel Pla que demana permís per a la utilització del recinte de La Fàbrica per a un acte electoral el 12 de maig de 2023 a les 19.30 h.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal