Resum de la Junta de Govern del 9 de gener de 2018

print pdf

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 9 de gener. Es va acordar acceptar la donació de maquinària del Sr. Josep M. Ferré Soberano i diversos contractes, entre els quals la construcció del mur del c/ Josep Cabayol que limita la nova pista poliesportiva oberta.

DONACIÓ DE MAQUINÀRIA DEL SR. JOSEP M. FERRÉ SOBERANO

S’accepta la donació de maquinària procedent del negoci familiar oferta pel Sr. Josep M. Ferré Soberano. Es considera que aquesta maquinària té interès històric i museístic i formarà part dels fons del Centre d’Interpretació i Museu situats a l’antiga fàbrica tèxtil. S’acorda elaborar una fitxa tècnica i un reportatge fotogràfic de la maquinària cedida, per tal que sigui incorporada a l’inventari general de la corporació així com fer constar en lloc visible de l’exposició la procedència de les peces donades. Així mateix es facilitarà al Sr. Ferré i familiars més propers l’entrada gratuïta al Centre i Museu.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Philaqua  S.C.P.

Manteniment 2018 de la depuradora de la Urb. Torre de Santa Maria

2.500,00

Tecnologia de Firmes S.A.

Mur de contenció al c/ Josep Cabayol

19.590,00

Pere Ferrando Molina

Sorrejat i pintat  dels cavalls de fusta que sostenen la teulada de la Fabrica

41.165,00

Mar Cirera / Circ de la Cultura

Manteniment de l’App “El Pla al dia” i publicitat al “Circ de la Cultura”

2.600,00

Sergi Casado / Circ de Tarragona

Publicitat a “Circ de Tarragona”

600,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’acorda aprovar les sol·licituds de llicències per instal·lar parades al mercat municipal demanades, respectivament, per Matía Arosteguichar (venda d’embotits), Hajar Karmoun (roba), Dídac Santallucia (fruita i verdura) i Karim Douh El Harouni (fruita i verdura).

S’aprova la sol·licitud de J.V.T. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula L-2259-W pel fet que es tracta d’un automòbil de més de 25 anys d’antiguitat. S’acorda concedir-li una bonificació del 50% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud, degudament documentada, de J.F.E. de demanda de canvi de nom de tres nínxols del Cementiri Municipal de la seva titularitat que passen, respectivament, a P.G.R, M.G.R i J.G.R.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca