Resum de la Junta de Govern del 9 de febrer de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 9 de febrer. Entre d’altres acords, es van aprovar les bases per als ajuts de desplaçament per a l’alumnat de la Llar d’Infants Quatrevents (a la foto) i l’Escola Sant Ramon, així com la convocatòria d’una plaça d’administratiu per a l’Ajuntament.

AJUTS DE DESPLAÇAMENT PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

S’aprova la convocatòria de les bases per a atorgar ajuts de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil i primària que estigui matriculat a un centre amb seu al municipi del Pla de Santa Maria. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim 30 de març.

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU PER A L’AJUNTAMENT

S’aproven les bases de la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició, d’una plaça d’administratiu amb caràcter de personal funcionari de carrera enquadrat en el grup C1, vacant a la plantilla de l’Ajuntament. En trobareu més informació en aquest enllaç.

ADQUISICIÓ D’IMMOBLE

S’acorda aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’adquisició directa de l’immoble propietat de J.R.C.D. i M.C.C.D. situat entre el Camí del Bosc, el Camí del Vall i la resta de la finca matriu de la qual es va acordar la segregació. La porció adquirida, d’una superfície de 411,11 m2 anirà destinada a vial municipal. El preu de compravenda serà de 4.772,34 euros.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Gran Gabini Show

Espectacle infantil per al Carnaval

522,95

Infordisa 2.0

Webcam per a la Sala de Juntes

96,45

Servicios auxiliares Arena

Servei d’agent cívic per a la jornada electoral del 14 de febrer

588,00

Infordisa 2.0

Còpies de seguretat

197,33

Céline Rafí Ballet

Manteniment de jardineria a les pistes de tennis

1.120,00

Montajes Andina

Prestatgeries per al magatzem de la Brigada Municipal

2.268,00

Juan José Soler Muñoz

Servei d’Agent Cívic durant 6 mesos

6.720,00

 

COMPATIBILITAT DE L’ARQUITECTA MUNICIPAL

S’acorda autoritzar a la Sra. Montserrat Oliva Boada la compatibilitat de l’activitat privada com a arquitecta i com a arquitecta municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb una dedicació de 5,5 hores setmanals, amb la que desenvolupa a l’Ajuntament del Pla.

REDUCCIÓ DEL CANON DE LA CONCESSIÓ DEL BAR RESTAURANT “PARC LA FÀBRICA”

Vista la sol·licitud presentada per Nikola Mitic com a representant de la societat ARDB Serveix Tèxtils, concessionària del bar restaurant “Parc La Fàbrica”, s’acorda concedir-li amb efectes retroactius des del mes de gener de 2021, una reducció del 50% del cànon de concessió d’aquest equipament, de titularitat municipal. La reducció es mantindrà durant el temps que duri l’estat d’alarma.

ANUL·LACIÓ DE PLEC DE CLÀUSULES

El passat 24 de novembre de 2020 es va aprovar el plec de clàusules per a la contractació del projecte executiu de la Residència de gent gran La Fàbrica. Aquest projecte comportava unes obres pressupostades en més de 5 milions d’euros i es va sol·licitar finançament al programa de l’1,5 per cent cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquests ajuts exigeixen la presentació del projecte executiu de les obres en unt ermini de tres mesos a partir de la concessió dels mateixos.

El 18 de desembre, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, del departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, va notificar que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya havia presentat u recurs contra el plec de clàusules esmentats i, pocs dies després, va acordar suspendre el procediment de contractació.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament es veuria impossibilitat, si fos beneficiari de l’ajut sol·licitat, de complir el requisit de presentar el projecte executiu en termini. Sense aquest finançament, les obres no es poden executar i, en conseqüència, tampoc no es precisa del projecte executiu. Per tot plegat, l’òrgan de contractació decideix no executar el contracte per raons d’interès públic.

Així, s’acorda deixar sense efecte l’aprovació del plec de clàusules esmentat i notificar l’acord a les empreses licitadores.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CAIXABANK

S’aprova el conveni de col·laboració amb Caixabank per al cobrament de tributs i preus públics, d’acord amb la normativa vigent.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de Rosa Masriera Raventós, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, que demana una col·laboració econòmica per a la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. S’acorda que l’Ajuntament farà una aportació de 100 euros.

S’aprova la sol·licitud d’E.C.M.D. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula T-8842-BD, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2022.

S’aprova la sol·licitud d’L.F.C. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 6350-CBC, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2022.

S’aprova la sol·licitud d’A.L. que demana que li sigui revisada la liquidació de la taxa d’ocupació d’espai públic amb parades al mercat durant l’any 2020 per les restriccions provocades per l’estat d’alarma. S’acorda retornar-li l’import de 59,40, corresponent als dies que no s’ha permès l’ocupació de l’espai.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal