Resum de la Junta de Govern del 8 de novembre de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 8 de novembre. Entre d’altres acords, es va aprovar la concessió dels ajuts de desplaçament per als alumnes d’infantil i primària de la Llar d’Infants i l’Escola Sant Ramon que viuen fora del nucli urbà.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT D’INFANTIL I PRIMÀRIA

L’Ajuntament va efectuar una convocatòria pública per a la concessió d’ajuts de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil i primària matriculat a la Llar d’Infants Quatrevents o a l’Escola Sant Ramon. El primer termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 30 d’octubre i se’n van rebre vuit. Atès que totes elles compleixen els requisits, es concedeix a cada sol·licitant un ajut de 281,60€. Les persones sol·licitants seran informades directament de la concessió de l’ajut.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Artur Vives SAU

Etiquetes adhesives

375,00

Montgrins SCCL

Actuació per la Festa Major d’Hivern

5.700,00

 

ADJUDICACIÓ DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER JOAN TRENCHS

El passat 25 d’octubre es va declarar deserta la licitació de les obres de remodelació del carrer Joan Trenchs per la renuncia de l’adjudicatari i es va aprovar un expedient de contractació mitjançant un procediment negociat sense publicitat. En finalitzar el termini d’aquest, es va presentar una única empresa, J.P.C.P. El Fornàs Obres i Serveis. L’oferta presentada per aquesta es considera satisfactòria i, per tant, s’acorda adjudicar-li el contracte d’obres per l’import de 109.179,57 euros més IVA.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’acorda denegar la llicència urbanística presentada per Edistribución Redes Digitales per a la instal·lació d’un suport metàl·lic al polígon 1 parcel·la 29 atès que manca del compliment de la normativa urbanística.

Així mateix, es denega una altra sol·licitud de la mateixa empresa per a l’estesa d’una línia subterrània de baixa tensió al carrer Riera 32, atès que no existeix el carrer esmentat, no s’especifica la reposició del paviment de la calçada i no s’identifica on es faran les obres exactament.

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

El 29 d’agost es va rebre una reclamació de J.J.G.G. que demanava una indemnització per danys i perjudicis ocasionats per haver caigut en una claveguera per falta de tapa i senyalització. L’escrit s’acompanya d’un informe d’assistència a urgències del Pius Hospital de Valls, però no aporta cap indici ni referencia que acrediti les circumstàncies i ni tan sols detalla la localització de l’accident. L’informe mèdic indica que va rebre l’alta el mateix dia i que va patir dolor a la cama esquerra, però sense deformitat, hematoma ni signes de fractura. Atès que no hi ha proves que acreditin el lloc ni les circumstàncies de la caiguda, s’acorda desestimar la reclamació.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal