Resum de la Junta de Govern del 8 de maig de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 8 de maig. Entre d’altres acords, es va aprovar la contractació de les dues persones que van superar amb més puntuació la convocatòria per cobrir dues places d’operari d’oficis varis. Totes dues s’integraran a la Brigada Municipal. També es van contractar diverses activitats per a la Setmana Jove 2018, entre d’altres acords. La imatge mostra una de les activitats de la Setmana Jove del 2017.

ASPIRANTS PER A LES PLACES D’OPERARI D’OFICIS VARIS

El passat 6 de febrer es va aprovar la convocatòria de proves de selecció per cobrir dues places d’operari d’oficis varis. Realitzat el procés de selecció, el tribunal qualificador ha proposat la contractació de Joan Ribé Ferré i David de la Fuente Garriga, aspirants que han superat la convocatòria amb més puntuació. La Junta de Govern n’aprova la contractació.

 

CONVOCATÒRIA D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha publicat una convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i de qualitat. S’acorda concórrer-hi amb el projecte de Mostra de Productes Agroalimentaris i Artesanals de Qualitat a celebrar en la Fira del Vent, i sol·licitar un ajut de 2.000 euros.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Infordisa S.A.

Estabilitzador elèctric per al servidor

797,30

Instal·lacions Antoni Montserrat

Lluminària per al camí d’Alió

371,88

Vanesa Franch Palma

Control i prevenció de la processionària del pi

4.940,00

Anigami experiències

Activitats diverses per a la Setmana Jove

4.716,76

Anigami experiències

Campionat de Paint Ball

700,00

Pintures Baldrich

Pintura canals La Fabrica

2.108,80

 

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS

S’inscriu al Registre d’Activitats municipal el canvi de titularitat de l’activitat centre d’estètica que es duu a terme al carrer Rec de la Bassada 1, local 1, que passa de Sònia Rovira Solé a l’actual titular, Glòria Prats Traver.

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la sol·licitud presentada per Miquel Tena Gracia en representació de l’empresa Ursa Ibérica Aislantes S.A. de llicència per modificar l’accés a la parcel·la situada al carrer Rossinyol. La sol·licitud s’acompanya de la documentació i els informes favorables corresponents. La liquidació de l’impost sobre construccions es calcula en 5.949,34€ i la taxa de tramitació té un cost de 160,79€.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la sol·licitud de R.S.V. d’ocupació de10 m2 de via pública al carrer Réria 59, amb taules i cadires, durant els mesos de maig a agost de 2018.

S’aproven les sol·licituds de les següents persones que els sigui concedida una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seus respectius turismes (entre parèntesi, les matrícules corresponents, pel fet que tenen una antiguitat superior a 25 any: M.D.P.M (B1519-MY), J.D.A. (T-2097AD) i L.F.F. (T-5641-U). Se’ls concedeix una bonificació del 50% en la quota, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud d’A.B.B. que li sigui concedida una exempció del 100% en l’impost de vehicles per al seu, matrícula 8250-KJV, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca