Resum de la Junta de Govern del 8 de juny de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 8 de juny. Entre d’altres acords, es van aprovar les adjudicacions de les obres de rehabilitació de les naus de La Fàbrica i de construcció de l’ampliació del Gimnàs Municipal. També es va adjudicar el contracte de manteniment de l’enllumenat públic.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS DE LA FÀBRICA

El passat 13 d’abril de 2021 es va aprovar l’expedient per a la contractació de l’obra de rehabilitació de les naus de la fàbrica, amb un import de 1.249.275,86 més IVA. En total s’han presentat 13 empreses a la licitació. D’elles, la que ha obtingut major puntuació ateses les condicions establertes en els plecs de clàusules ha estat Solvetia SL. Així doncs, s’acorda adjudicar-li el contracte per un import de 942.141,80, més IVA, el preu pel qual s’ha compromès a realitzar l’obra en l’oferta presentada.

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS

El passat 23 de febrer de 2021 es va iniciar l’expedient de contractació de les obres d’ampliació del Gimnàs Municipal amb un pressupost de 113.009,88 euros més IVA. S’han presentat quatre empreses a la licitació i la que ha obtingut la major puntuació ha estat Construcciones y Reformas Jimaran SL. Per tant, s’acorda adjudicar-li el contracte per import de 108.529,07 euros més IVA, el preu pel qual s’ha compromès a realitzar l’obra en l’oferta presentada.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

El passat 23 de març de 2021 es va iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment i conservació de l’enllumenat públic i de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals, amb un import de 98.000 euros, més IVA i una durada de dos anys. S’han presentat dues empreses a la licitació i la mesa de contractació ha fet la proposta d’adjudicació a favor de la firma Antoni Montserrat Ferré, ja que és l’oferta que ha tingut millor puntuació. Així doncs, s’acorda adjudicar-li el contracte per un import de 82.310 euros més IVA, el preu al qual s’ha compromès a fer el servei en l’oferta presentada.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Automòbils Pla de Santa Maria

Desbrossadora

167,00

Automòbils Pla de Santa Maria

Desbrossadora

334,00

El Vallenc

Disseny i impressió de tríptics de les Terrasses Musicals

295,00

Tecnilab electromedicina

Material per als desfibril·ladors

59,00

Ematsa

Analítiques d’aigua

230,00

Cerralsa

Mosquiteres

560,00

Quibac

Revisió de parallamps

974,70

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat

Manteniment de la Piscina Municipal

6.725,00

Grup Tàndem

Representació de l’obra “Divorci” el 9 de gener

500,00

Pau Guillamet Garcia

Taller de Tik Tokaires durant la Setmana Jove

550,00

Francisco Zurita Pérez

Ampliació del reg i dutxes noves a la Piscina Municipal

3.985,00

Grup de Teatre BAT

Representació de l’obra “Casats per Amor a la Pasta” el 7 de novembre

800,00

Icària Acció Socio-Educativa

Tallers d’Escape Room i Decopatch durant la Setmana Jove

609,00

 

NOMENAMENT PER A COBRIR UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU

El passat 9 de febrer es van aprovar la convocatòria i les bases per cobrir, mitjançant concurs-oposició, una plaça d’administratiu amb caràcter de personal funcionari de carrera, enquadrat en el grup C-1, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament. Realitzat el procés selectiu, el Tribunal Qualificador ha proposat nomenar l’aspirant que ha superat les proves i obtingut la puntuació més alta: Sílvia Jofre Anguera. Aquesta persona ha presentat la seva renúncia a ser nomenada per a la plaça assignada.

El Tribunal ha proposat així mateix els següents aspirants per ordre de puntuació. La primera persona de la llista és Cristina Mejías Manchero. Així, s’acorda nomenar Cristina Mejías Manchero per a cobrir en propietat la plaça indicada, de la qual haurà de prendre possessió en el termini d’un mes. Les persones següents a la llista passen a formar part d’una Borsa de Treball d’administratiu grup C1 per cobrir les necessitats urgents i inajornables d’aquest Ajuntament. La llista, per ordre, és la següents:

Josep Solé Ramon

Ares Sarroca Morató

Elena Aluja Moix

Georgina Padrell Miras.

LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ-PARCEL·LACIÓ

S’acorda concedir llicència de segregació a J.T.P. per realitzar l’agrupació de dues finques registrals amb un total de 676 m2 així com la seva posterior parcel·lació en dos solars al carrer Santes Creus números 1 i 3, amb una superfície de 390,78m2 i 285,22m2, respectivament. La taxa de llicències urbanístiques (1% sobre el valor cadastral) s’estableix en 987,68 euros.

PAGAMENT DE SUBVENCIÓ A L’ESCOLA DE FUTBOL EL PLA DE SANTA MARIA

S’acorda el pagament de la quantitat de 3.800 euros a l’entitat Escola de Futbol del Pla de Santa Maria, en concepte de la subvenció que li va ser atorgada en la convocatòria de 2020. L’entitat ha presentat la justificació de despeses corresponent.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.J.S.M. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 8994-LDP, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2022.

S’aprova la sol·licitud de M.M.P.A. que li sigui concedida una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 2053-KKV, pel fet de ser híbrid. S’acorda concedir-li la bonificació del 65% en la quota de l’impost, prevista a les ordenances municipals, amb efectes del padró de 2022.

S’aprova la sol·licitud de D.M.M. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en dues quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud d’O.M.I. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en sis quotes mensuals.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal