Resum de la Junta de Govern del 7 de novembre de 2017

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 7 de novembre. Es va aprovar la substitució de les lluminàries dels fanals de l’Avinguda Gaudí (a la foto). Les que s’instal·laran noves són amb leds, la qual cosa permet una reducció significativa del consum. També es van aprovar diverses llicències d’obres i pressupostos, entre els quals la contractació, un any més, de l’Orquestra Nova Blanes per a la Festa Major d’Estiu del 2018.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud presentada per Luis Puyuelo Blecua, en representació de l’empresa Máquinas Inyección S.L. per enderrocar la divisió interior de la nau industrial situada al c/ Esparver Cendrós 5, del polígon industrial. Calculada la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aquesta s’estableix en 355,24 euros.

S’aprova la sol·licitud de F.X.H.O. per arrebossar un magatzem de primera planta, netejar canal exterior i repassar goteres de la teulada de l’immoble de la plaça Pau Casals, 10. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres puja  a 55,26 euros.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de L.A.L. en la qual demana que es doni de baixa la placa de gual número 4 de l’entrada a l’edifici del c/ La Réria, 7.

S’aprova la sol·licitud de L.A.L. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-6497-AH pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li una bonificació del 50% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de C.V.R.. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula SS-9920-AL pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li una bonificació del 50% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de J.M.G. que demana que li sigui concedida una exempció del 100% en l’impost de vehicles per al seu, matrícula 5334-JWG, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

S’aprova la sol·licitud de J.M.G.A. que se li permeti fraccionar els seus deutes en concepte de taxes i impostos. S’acorda fraccionar el pagament en tres quotes.

S’aprova la sol·licitud de C.M.V.R. que se li permeti fraccionar els seus deutes en concepte de taxes i impostos. S’acorda fraccionar el pagament en sis quotes.

S’aprova la sol·licitud de D.O.P. per instal·lar una parada ambulant en el mercat setmanal del municipi per a la venda de roba.

S’aprova la sol·licitud del Catesplai Planenc sol·licitant la col·laboració de l’Ajuntament en l’organització del bingo solidari per la Marató de TV3.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca