Resum de la Junta de Govern del 7 de juny de 2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 7 de juny. Entre d’altres acords, es va aprovar la creació d’una plaça de taxi adaptada per a persones amb mobilitat reduïda per a la qual es demanarà autorització al Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya. També es va aprovar iniciar el tràmit per a una modificació del projecte de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores.

PLAÇA DE TAXI ADAPTADA

Actualment existeix una únics llicència de taxi per cobrir el servei de tot l’àmbit municipal, concedida el 31 d’agost de 1994. El municipi ha vist incrementades les necessitats de mobilitat a cobrir, especialment els desplaçaments a centres hospitalaris, centres de dia o de recuperació. El servei s’ofereix a les poblacions de Pla de Santa Maria, Cabra del Camp (incloent la urbanització Mas del Plata), el Pont d’Armentera, Vila-rodona, Rodonyà, Bràfim i Vilabella. Per aquest motiu es veu la necessitat d’augmentar la llicència en un nou taxi adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Així, s’aprova la creació d’una plaça de taxi amb aquestes característiques. També s’aprova l’estudi previ per a l’increment del nombre de llicències de taxi del municipi i sol·licitar al Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya l’autorització corresponent.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

TGD

Campanya contra la violència de gènere

700,00

Decimo X Arte

Actuació d’animació infantil

325,00

Maria Jacobs

Actuació en format duet

598,50

Associació Cultural Actura

Taller d’Arts Escèniques

305,00

Tarraco Adventure

Activitat de futbol bombolla

350,00

Pla Fàbrega Tarragona

Revisió d’extintors

483,83

Happyludic Playground and Urban Equipment

Tobogan

2.650,00

Grup Viada Mataró

Vint taules plegables

1.206,67

Socorristas Profesionales

Servei de socorrisme durant l’estiu

8.058,00

Centre de Música Moderna i Clàssica

Actuació grup d’havaneres Penjats de l’Ham pel dia 11 de setembre

991,74

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud presentada per J.C.P. per a l’enderroc d’un immoble situat al carrer del Roser, 18. La quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 160,84€, la taxa de tramitació, en 10,83€ i la d’ocupació de via pública, en 23,40€.

S’aprova la sol·licitud presentada per F.B.P. per realitzar reformes en un habitatge familiar al Camí d’Alió, 4. La quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 1.836,76€ i la taxa de tramitació, en 49,64€.

En relació a la sol·licitud d’A.M.R. per instal·lar plaques solars fotovoltaiques a la Partida Baiona Pol. 20, la tècnica municipal, en data 4 d’abril de 2022 va emetre un informe desfavorable. La persona interessada no va presentar esmenes durant el termini establert. En conseqüència, es denega la sol·licitud.

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la setena certificació de l’obra Canalització de la Rasa del Tudores, que porta a terme l’empresa Cobra. Aquesta certificació té un import de 101.834,69, IVA inclòs.

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA RASA DEL TUDORES

Actualment s’estan duent a terme les obres de canalització de la Rasa del Tudores, adjudicades a l’empresa Cobra per un total de 684.331,23€ més IVA, dels quals consten executades i certificades obres per un import total de 683.331,23€. La direcció facultativa de l’obra ha fet la proposta tècnica de tramitar una modificació del projecte per variacions sorgides en unitats i amidaments. L’import de la modificació s’estableix en 143.278,22€. Consta la conformitat del contractista amb la modificació proposada. Així doncs, s’acorda iniciar l’expedient de modificació del projecte i sol·licitar la redacció d’aquesta modificació a la direcció facultativa. El projecte modificat es lliurarà a l’Ajuntament per a la seva aprovació dintre del termini màxim de dos mesos a comptar des de la notificació d’aquest acord. Mentre es tramita la modificació, es suspenen les obres, amb la previsió que el projecte modificat haurà d’estar aprovat definitivament en un termini màxim de sis mesos i la modificació del contracte, en vuit mesos.

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

S’acorda disposar l’adhesió del Pla de Santa Maria a la primera pròrroga del contracte de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya per una durada de 12 mesos, a partir de l’1 de juliol de 2022. L’acord marc va ser dut a terme pel Consorci Català per al Desenvolupament Local per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.U.P. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula B-3795-IJ, atès que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixin les ordenances fiscals municipals per al padró de l’impost de 2023.

S’aprova la sol·licitud de J.B.R. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 7008-LXR, pel fet que és un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixin les ordenances fiscals municipals per al padró de l’impost de 2023.

S’aprova la sol·licitud de V.U.S. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda permetre-li fraccionar el pagament dels deutes pendents en tres quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de M.D.M.G. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda permetre-li fraccionar el pagament dels deutes pendents en quotes mensuals fins el 31 de desembre de 2022.

S’aprova la sol·licitud de J.R.B.B. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda permetre-li fraccionar el pagament dels deutes pendents en quotes mensuals fins el 31 de desembre de 2022.

S’aprova la sol·licitud de N.F.B. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda permetre-li fraccionar el pagament dels deutes pendents en quotes mensuals fins el 31 de desembre de 2022.

S’aprova la sol·licitud d’A.A.A. que demana que li sigui revisada la liquidació de l’Impost de Vehicles per al turisme matrícula 7699-GSH, atès que va ser donat de baixa el passat 29 d’abril. S’acorda retornar-li la quota proporcional als trimestres tercer i quart de 2022, tal com estableix la normativa vigent.

S’aprova la sol·licitud de D.L.A. que demana una bonificació en la quota de l’Impost sobre Bens Immobles per al seu, situat al carrer Olivera, 1, atès que té una instal·lació d’autoconsum elèctric. S’acorda concedir-li una bonificació del 25% en la quota de l’impost durant tres anys, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de la Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A. que demana una ampliació del termini per al·legar i presentar els documents i justificacions en referència al contingut i efectes del document de liquidació del contracte de concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable i gestió de la xarxa de clavegueram. El termini per esmenar la documentació presentada en data 3 de juny de 2022 s’amplia en un màxim de 8 dies més.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal