Resum de la Junta de Govern del 7 d'agost de 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 7 d’agost. S’hi va aprovar l’adjudicació de la construcció de la vorera del carrer de les Escoles a l’empresa Bosir S.A, que va presentar l’oferta econòmica més avantatjosa. També es van aprovar diversos pressupostos d’activitats i equipaments per a la Festa Major del 2018.

 

ADJUDICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA VORERA DEL CARRER DE LES ESCOLES

El passat 19 de juny es va aprovar l’expedient de contractació de la construcció de la vorera del carrer de les Escoles, per un import de 67.343,02€ IVA inclòs. L’anunci de licitació es va publicar el 26 de juny. El 23 de juliol, la Mesa de Contractació va establir la relació de les ofertes classificades per ordre decreixent. Aquesta es va aprovar en data 25 de juliol i es va requerir al licitador que havia presentat l’oferta més avantatjosa, Bosir S.A., per aportar la documentació necessària. Aquesta empresa va complir amb els requisits exigits i va constituir la garantia econòmica establerta.

En conseqüència, s’acorda adjudicar el contracte per la construcció de la vorera del carrer de les Escoles a l’empresa Bosir S.A. per import de 53.736,10 IVA inclòs. L’empresa té un termini de 15 dies per formalitzar el contracte administratiu. Així mateix, es nomena Antoni Escarré Peris, enginyer tècnic industrial, com a director facultatiu de l’obra.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Diari de Tarragona

Publicitat de la Festa Major

295,00

Vanesa Franch Palma

Treballs de fumigació

1.500,00

Control Rural SL

Vigilància del nucli urbà a l’estiu

661,20

Rafael Rafi Rovirosa

Aplicació de realitat virtual per a la Fira del Vent

1.599,00

Movipark Events

Actuacions diverses per la Festa Major

 2.450,00

Josep M. Dalmau Batalla

Escenari per a la Kardsverdstaken Fest

1.500,00

Promo Events

Organització de la Cursa Ciclista 2018

2.450,00

Creatics SL

Actuació El Pot Petit per la Festa Major

2.450,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la sol·licitud de J.J.I.H. que li sigui concedida una exempció del 100% en l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-3988-BB, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

S’aprova la sol·licitud de M.Z.P. per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Vidal i Barraquer, 10, per una superfície de 15 metres quadrats, durant els mesos de juliol i agost de 2018.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca