Resum de la Junta de Govern del 7 d'abril de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 7 d’abril. Es va aprovar el pressupost per repintar la pista poliesportiva descoberta i una llicència d’obres en un habitatge particular. També es va aprovar la relació de factures, per assegurar que els proveïdors de l’Ajuntament puguin cobrar puntualment.

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’acorda concedir llicència d’obres a J.A.R. per ampliació d’una planta pis en un habitatge del carrer La Réria, un cop constatat que la sol·licitud s’acompanya de tota la documentació exigida i que l’informe de la tècnica municipal és favorable. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és de 829,91 euros, l’import de la taxa de tramitació de la llicència és de 60 euros i la taxa per ocupació de la via pública, de 130 euros.

 

PINTURA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

S’aprova el pressupost presentat per Pedret Pintor SL per renovar la pintura de la pista poliesportiva descoberta del carrer Mn. Cabayol. Els treballs consistiran en fregar la superfície, d’uns 800 metres quadrats, aproximadament, amb màquina rotativa i aplicar imprimació i dues capes de pintura blava antilliscant. El cost és de 12.975 euros més IVA i no inclou la pintura de les línies de delimitació de les pistes d’esport i bàsquet.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal