Resum de la Junta de Govern del 6 de setembre de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 6 de setembre. Entre d’altres acords es va aprovar la convocatòria dels ajuts de desplaçament per a alumnes d’infantil i primària.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE DESPLAÇAMENT PER A ALUMNES D’INFANTIL I PRIMÀRIA

S’aprova la convocatòria dels ajuts a desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil i primària matriculats als centres del municipi. Hi haurà dos terminis per presentar les sol·licituds: de l’1 al 30 d’octubre de 2022 i de l’1 al 28 de febrer de 2023. Els impresos de sol·licitud es poden obtenir a l’Ajuntament.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Hit 103

Publicitat Fira del Vent

400,00

Godó Strategies

Publicitat Fira del Vent

430,00

República Checa Press

Publicitat Fira del Vent

325,00

Tecnilab Electromedicina

Subministraments

59,00

Serveis Vials del Vallès

Materials per a la via pública

372,68

Dimas Balaguer

Banderes per al Firasprint de la Fira del Vent

759,67

Salter Sport

Maquina i material per al Gimnàs

2.933,84

 

CERTIFICACIÓ D’OBRA

S’aprova la segona certificació de l’obra “Tancaments exteriors i serveis de La Fàbrica” que correspon a la segona fase del procés de rehabilitació per tal que s’hi pugui ubicar una residència de gent gran. ‘obra la realitza l’empresa Solvetia. Aquesta certificació té un import de 82.123,97 euros, IVA inclòs.

ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ

S’accepta la donació de Maria Ferré Calaf, en favor de l’Ajuntament, d’un conjunt de documentació relacionat amb les empreses Hijos de Francisco Sans, Tèxtil del Pla SAL i Cuantica SL, així com amb el sindicat Comissions Obreres. Aquesta documentació s’integrarà en el Centre d’Interpretació del Tèxtil i l’Ajuntament es compromet a custodiar els documents, inventariar-los i obrir-los a consulta pública.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud presentada per Vogelsang SL per a realitzar obres de tancament de la façana i treballs d’adequació a les naus industrials del carrer Falcó, 12.

S’aprova la sol·licitud de l’empresa Hormipresa per realitzar obres d’ampliació de les oficines al carrer Picot, 1.

Es denega la sol·licitud de llicència d’obres presentada per Edistribución Redes Digitales per instal·lar una línia de baixa tensió al carrer Terrassa, 18, atès que el traçat subterrani proposat, que discorre per la xarxa viària, no és compatible amb la resta de serveis existents en el vial.

ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE MANTENIMENT D’ELEVADORS

L’Ajuntament s’adhereix a l’acord marc del servei de manteniment d’elevadors que ha impulsat l’Associació Catalana de Municipis, conjuntament amb el Consorci Català per al Desenvolupament Local. S’aprova la contractació del servei de manteniment amb l’empresa adjudicatària del lot corresponent, Ascensores Ersce, per un període de 12 mesos, prorrogables per tres períodes addicionals de la mateixa durada.

MODIFICACIÓ DE CONTRACTE

S’aprova la modificació del contracte de les obres “Canalització de la Rasa del Tudores”, adjudicat a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios. En la modificació, s’incorporen els canvis i imprevistos sorgits durant l’execució de les obres. El pressupost puja a la quantitat de 976.949,03€.

CANVI D’EMPRESA

S’autoritza la cessió del contracte del servei de manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics municipals que es va adjudicar a Celine Rafí Ballet, a favor de la societat limitada Ivette i Celine Jardineria.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal