Resum de la Junta de Govern del 6 de març de 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 6 de març. S’hi van aprovar les contractacions de diversos serveis, entre els quals el manteniment dels camins de Sant Ramon i dels Muntanyesos i les obres d’arranjament de la piscina municipal (a la foto,  realitzada 3 d'abril, es pot veure el desenvolupament d'aquests treballs).

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa
Concepte
Import (€)
Exercycle SL
Màquina per al gimnàs municipal
4.383,90
Ferreteria Valls SL
Escales per al servei de neteja
264,71
Imposita Serveis SL
Manteniment desfibril·lador
370,00
Tecnologia de Firmes SA
Moviment de terres i mur de contenció al c/ Mn. Josep Cabayol
23.675,00
JPCP El Fornàs SL
Manteniment del camí de Sant Ramon
6.808,80
ST Excavacions i Obres Integrals SL
Manteniment del camí dels Muntanyesos
11.840,00
Joan Josep Lloret Marin
Projecte acústic de reforma del Centre Cívic
1.550,00
Serret Electrónica SL
Tarima escenari per a actuacions
3.791,00
Serveis Vials del Vallès SL
Senyals de trànsit
846,40
Andlet Prompla  SL
Obres d’arranjament de la piscina municipal
38.400,00

 

LLICÈNCIES D’OBRES

Es concedeix llicència urbanística a J.F.B. per realitzar obres de reforma a un immoble entre mitgeres al c/ Anselm Clavé, , d’acord amb el projecte tècnic presentat. L’import de l’impost sobre construccions es calcula en 1.738,05 euros, amb una taxa de tramitació de 60 euros i una taxa d’ocupació de la via pública de 49,06 euros.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la instància de Rosa Masriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, sol·licitant una col·laboració econòmica per a la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. S’acorda aportar una col·laboració de 100 euros.

S’aprova la sol·licitud de Joan Balañà Cos, com a secretari del Club Esportiu del Pla de Santa Maria en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció que va ser concedida a l’entitat el passat 15 de juny per import de 6.700 euros.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca