Resum de la Junta de Govern del 6 de juliol de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 6 de juliol. Entre d’altres acords, es va aprovar atorgar les beques universitàries i també es va fer l’aprovació formal de l’acta del jurat del Concurs Literari Vila del Pla. També es va aprovar el pressupost de la restauració de la segona fase de l’orgue de l’església de Sant Ramon (a la foto).

BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

Tal com estableixen les bases aprovades el desembre de 2012, s’ha reunit la Comissió Avaluadora en data 30 de juny per valorar els mèrits al·legats pels sol·licitants, d’acord amb els criteris establerts per les esmentades bases. S’han presentat dos candidats: Neus Riera Grau i Eloi Singla Milian. Atès que tots dos reuneixen els requisits establerts i que es poden concedir dues beques, la comissió proposa concedir-los una beca a cadascú. S’aprova, doncs, la concessió de les dues beques als dos candidats.

PREMIS DEL CONCURS LITERARI VILA DEL PLA

D’acord amb les bases aprovades el passat 23 de març i amb el veredicte del jurat, s’acorda concedir els premis següents:

Categoria A (100 euros i un val per bescanviar en llibres): Anna Venteo Cunillera, pel conte “Història d’un gegant”.

Categoria B (150 euros i un val per bescanviar en llibres): Manel Rossell Martínez, pel conte “La meva gran aventura”.

Categoria C (200 euros i un val per bescanviar en llibres): Blai Singla Milian, pel conte “Un dia a Chicago”.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Godó Strategies

Publicitat de la Festa Major i Terrasses Musicals

450,00

Hit 103

Publicitat de la Festa Major i Terrasses Musicals

450,00

ERgates Tecnologia

Promoció turística

250,00

Happy Ludic

Reparació de jocs infantils

119,00

CEOS v.z.w.

Segona fase de restauració de l’orgue de l’església de Sant Ramon

9.000

No Sonores SL

Espectacle “Big Chicken”, de Xiula, per a la Festa Major

5.236,47

Ramblejant SLU

Actuacions de Marina Freixas i Domi Garcia a les Terrasses Musicals

650,00

Aragó & Porta SLP

Coordinació de seguretat i salut per l’obra de rehabilitació exterior de la Casa del Director de La Fàbrica

960,00

Engisic Solucions i Consulting

Coordinació de seguretat i salut per l’obra de canalització de la Rasa del Tudores

3.950,00

 

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’acorda retornar a Esther Muelas, en nom i representació de l’empresa International Paper Valls (abans, Cartonatges Trilla), els avals per import de 53.080€ i 8.522€ que es van dipositar el maig i el juliol de 2018, respectivament, pel concepte de garantia exigible per respondre a l’execució de les obres d’urbanització del Pla Parcial PP7.

LLICÈNCIA D’OBRES PER CANVI D’ORIENTACIÓ PRODUCTIVA

S’aprova concedir llicència urbanística a l’empresa Agroramadera de La Selva SL per realitzar obres pel canvi d’orientació productiva d’una explotació ramadera per a reconvertir-la en una d’especialitzada, dedicada única i exclusivament a la producció de garrins. Aquesta substituiria l’actual, d’engreix, situada a la partida Les Planes, polígon 7, parcel·les 66, 72, 73, 74 i 75 i polígon 8, parcel·les 71 i 72. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 26.669,15€ i la taxa de tramitació, en 600€.

PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS

S’aprova el Pla de Salut i Seguretat per a l’execució de les obres d’ampliació del Gimnàs Municipal, presentat per l’empresa adjudicatària, Construcciones y Reformas Jimaran i pel tècnic coordinador, Anton Cortada Miquel.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’I.E.G. que demana una llicència per instal·lar una parada d’articles de segona mà al mercat municipal.

S’aprova la sol·licitud de M.M.J.P. que demana un fraccionament per pagar els seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda permetre-li fraccionar el pagament en sis quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud presentada per M.A.V.D. i F.B.A. demanant llicència per a la tinença i conducció d’animals perillosos. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal