Resum de la Junta de Govern del 6 de febrer de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 6 de febrer. S’hi van aprovar, entre d’altres, la convocatòria i les bases per a la contractació de dues places d’operari d’oficis diversos i el calendari del cobrament anual en voluntària d’impostos i taxes. Les dues persones a contractar, un cop superades les proves de selecció, s’integraran a la Brigada Municipal (a la imatge, en una fotografia d’arxiu).

CONVOCATÒRIA I BASES PER COBRIR DUES PLACES D’OPERARI D’OFICIS DIVERSOS

S’aproven les bases reguladores de la convocatòria per a selecció, per mitjà de concurs oposició, de dues persones que hauran d’ocupar una plaça en règim laboral temporal amb jornada completa, corresponents al grup de classificació C-2. Així mateix, es convoquen les proves selectives corresponents. Les bases completes es difondran en el tauler d’anuncis de la corporació i per mitjans electrònics.

CALENDARI DE COBRAMENT ANUAL D’IMPOSTOS I TAXES 2018

S’aprova el calendari següent per al cobrament en voluntària dels impostos que es detallen:

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Del 27 d’abril al 29 de juny de 2018.

Impost sobre béns immobles (IBI)

Del 27 d’abril al 29 de juny de 2018.

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

De l’1 d’abril al 31 de maig de 2018.

Taxes de recollida d’escombraries, cementiri i clavegueram

De l’1 d’agost al 30 de setembre de 2018.

APROVACIÓ DELS COMPTES DE RECAPTACIÓ 2017

S’aproven els comptes facilitats pel Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona, Organisme Autònom Administratiu BASE (Gestió d’Ingressos Locals) al qual l’Ajuntament té delegades les facultats de gestió i recaptació dels impostos sobre béns immobles i activitats econòmiques. El detall figura a continuació:

Recaptació voluntària liquidable

Càrrec líquid
Ingrés Ajuntament
Ingrés recàrrec
Deutors
Pendent voluntària
231.463,33
62.216,56
6.487,36
120.510,53
42.248,88

Recaptació voluntària no liquidable

Càrrec líquid
Ingrés Ajuntament
Ingrés recàrrec
Deutors
Pendent voluntària
1.030.671,86
859.377,49
55.010,09
74.806,75
41.477,53

 Recaptació en executiva

Càrrec líquid
Ingrés Ajuntament
Ingrés recàrrec
Baixes
Pendent Ajuntament
324.126,96
50.370,46
409,87
8.981,87
259.573,49

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa
Concepte
Import (€)
Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat SL
Instal·lació d’il·luminació  al c/ Oreneta del Polígon Industrial
5.952,00
Scuba Pools Repair
Localització i diagnosis de fuites a la Piscina municipal
1.260,00
Happyludic SL
Substitució d’elements en jocs infantils
2.590,00
Happyludic SL
Subministrament de banc
357,00
Quim Roca Seguretat SL
Trasllat del sistema d’alarma de La Fabrica
269,40
Jardineria Rafi
Servei de camió i serra d’arbre a la Piscina municipal
870,00
Joan Carles Pérez
Instal·lació d’una nova porta al Corral ce Cal Branca
1.180,00
Servel
Arranjament de l’ascensor del Casal d’Avis
195,79
App/ajuntaments
Incorporació de fotografies als pregons de l’app “El Pla al dia”
450,00

CERTIFICACIÓ D’OBRA DEL C/ Mn. JOSEP CABAYOL

S’aprova la quarta certificació de l’obra d’urbanització del c/ Mn. Josep Cabayol per import de 24.530,52 euros. Les obres les porta a terme l’empresa Tecnología de Firmes per un import total de 198.294,80 euros, segons es va adjudicar en el plenari municipal del passat 27 de juliol de 2017.

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL C/ ANSELM CLAVÉ

S’aprova inicialment la documentació tècnica del projecte de remodelació urbana del c/ Anselm Clavé, elaborat per la Consultora Tècnica Ditecsa S.L. El projecte d’execució per contracte es calcula en 153.320,24 euros (IVA inclòs). El document serà sotmès a informació pública durant un període de 30 dies. Si no es formulen reclamacions en contra, l’aprovació es considerarà definitiva passat aquest període.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’autoritza el canvi de titularitat de la llicència d’obres atorgada a Armentera Nuts SLU en favor de Mediterráneo Recycling SL per a l’adequació de nau per al processat de nous al c/ Falcó 8 del Polígon Industrial PP3.

LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ PER AGRUPACIÓ

S’aprova la sol·licitud de R.R.H. de segregació i agregació d’una porció de les finques situades al c/ Sindicat 3 i c/ Santes Creus, 4. La llicència té una taxa per import de 438,23 euros.

SERVEI DEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

S’aprova sol·licitar al consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) l’alta de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria en els serveis de “Perfil del Contractant” i “E-Licita”. El primer permet disposar d’un espai únic per a la difusió de l’activitat contractual de les administracions públiques adherides al servei. El segon és una eina mitjançant la qual el licitador presenta la seva proposta a l’òrgan de contractació. Es pot fer tant amb un “sobre digital” per a procediments oberts com amb presentació electrònica d’ofertes en el cas de contractes menors, negociats sense publicitat, i contractes derivats d’acords marc.

RESCISIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS

El Ple de data 28 de setembre de 2017 va aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja dels centres i dependències municipals. Després de seguir el procediment administratiu corresponent, el 30 de novembre el servei es va adjudicar a Evobac Integral Services S.L.U.

Per esdeveniments sobrevinguts, Ajuntament i empresa han manifestat el seu interès a resoldre el contracte signat de mutu acord.

Així, s’acorda resoldre el contracte de data 14 de desembre de 2017 amb efectes a partir del dia 1 de febrer. L’Ajuntament liquidarà a l’empresa els treballs realitzats fins al 31 de gener.

Així mateix, s’acorda retornar a Cristian Ionut Bara Bara, en representació d’Evovac Integral Services, l’aval per import de 9.070,80 euros que va dipositar com a garantia per les despeses d’execució del servei.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de llicència per instal·lar una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de tot tipus de gènere de punt presentada per Emilia Fernández Fernández.

S’aprova la sol·licitud de C.R.H. en la qual demana que se li concedeixi un fraccionament per al pagament del seu deute amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda fraccionar-lo en tres pagaments.

S’aprova la sol·licitud de V.M.I. en la qual demana que se li concedeixi un fraccionament per al pagament del seu deute amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda fraccionar-lo en sis pagaments mensuals.

S’aproven les sol·licituds presentades per les entitats següents, a través dels respectius secretaris i secretàries, en les quals demanen que es tramiti el pagament de les subvencions que els van ser concedides el passat mes de juny de 2017 per les quantitats que s’indiquen:

 
 
Entitat
Secretari / Secretària
Import (€)
Associació Cultural La Barraca
Guillem Fonts Ferrando
270,73
Nexus Teatre
Alícia Martínez Zurita
800,00
Associació de Gent Gran, Pensionistes i Jubilats del Pla de Santa Maria
Alexandre Martí Orenga
1.800,00
Col·lectiu de Dones del Pla
Maria Margarida Estalella
900,00
Coral Parroquial del Pla
M. Dolors Alemany Baldrich
2.000,00
UllPlà, Associació Fotogràfica
Alexandre Martí Orenga
600,00
 
 
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
 
Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.
Menu

Menú principal

Formulari de cerca