Resum de la Junta de Govern del 6 d'agost de 2019

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 6 d’agost. S’hi van aprovar diversos pressupostos d’actuacions de la Festa Major així com d’obres i serveis. També es van aprovar els plecs de clàusules per a la licitació del servei de direcció de comunicació, gestió de xarxes i creació de continguts de l’Ajuntament.

 

SERVEI DE DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació del servei de direcció de comunicació, gestió de xarxes i creació de continguts amb un import de 52.000 euros més IVA i una durada de dos anys, prorrogables per dos anys més. L’import esmentat és referit al màxim possible de quatre anys.  Així mateix, s’aprova l’expedient de contractació i l’obertura de la licitació pel procediment obert simplificat.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Creàtics S.L.

Actuacions de Xaranga Suquet Calero, Joan Capri i Xiula per la Festa Major

8.425,00

Creàtics S.L.

Sonorització de l’espectacle Joan Pera – Capri

1.200,00

Boom Boom Produccions

Actuació de The Penguins a la FabrikFest

7.000,00

Quivervall S.L.

Organització i altres actuacions de la FabrikFest

12.000,00

Servitur Salvament S.L.

Actuació Orquestra Nova Blanes per la Festa Major

7.000,00

Promo Events

Organització de la Cursa Ciclista

2.575,00

Ambulàncies Egara S.L.

Servei d’ambulància per a la Cursa Ciclista

162,50

Vanessa Franch Palma

Adquisició de bosses-trampa per a insectes

500,00

Juan José Soler

Guarda rural per a la vigilància de collites agrícoles

684,00

Edicions Digitals del Camp S.L.

Publicitat de la Fira del Vent a Tarragona Digital

300,00

ST Excavacions i Obres Integrals S.L.

Subministrament i estesa de grava al pàrquing del carrer Montserrat

1.150,00

ST Excavacions i Obres Integrals S.L.

Neteja del solar de l’Horta per adequar-lo a aparcament

2.550,00

Andlet Prompla S.L.

Reforma de l’estructura interior de l’edifici de Cal Rovira

7.230,00

 

LLICENCIA D’ENDERROC I NOVA CONSTRUCCIÓ DE NAUS

Es concedeix llicència urbanística a E.B.C. per realitzar obres d’enderroc i nova construcció de naus a la finca situada al polígon 7, parcel·les 66 i 72, d’acord amb el projecte tècnic presentat que ha obtingut el corresponen informe favorable. La liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es determina en 17.874 euros i la taxa de llicència urbanística, en 469,45 euros.

 

LLICÈNCIA D’OBRES

Es concedeix llicència urbanística a Ursa Ibérica Aislantes S.A. per realitzar obres per a la nova ubicació de l’ERM i dipòsit d’oxigen a la finca situada al carrer Rossinyol 4 del Polígon Industrial, d’acord amb el projecte tècnic presentat que ha obtingut el corresponent informe favorable. La liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es determina en 2.472,48 euros i la taxa de llicència urbanística, en 66,82 euros.

 

LICITACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ, RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

El passat 9 de juliol es va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que havia de regir la contractació del servei de gestió, recollida i transferència de residus de la deixalleria municipal. Atès que no  s’ha presentat cap oferta, s’acorda declarar deserta la licitació.

 

ASPIRANTS AL CONCURS OPOSICIÓ D’OPERARI D’OFICIS DIVERSOS

El passat 30 d’abril es van aprovar les bases i convocatòria del concurs oposició per cobrir una plaça d’operari d’oficis diversos. Realitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador proposa la contractació d’Albert Montcusí Rovira.

 

RECURS CONTRA LIQUIDACIÓ DE PLUSVÀLUA

El 24 de juliol de 2019, J.S.I. va presentar una instància manifestant la seva disconformitat amb la liquidació practicada de l’Impost municipal sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua), sol·licitant que s’anul·li el rebut que adjunta i al·legant no haver heretat res, ja que el 50% de la casa objecte de l’impost era propietat seva i la part del seu marit l’han heretat les filles. Donat que es constata, a través del protocol notarial d’acceptació d’herència, que J.S.I. ha acceptat el dret d’usdefruit vitalici del 50% de l’habitatge que no era ja seu i que les seves filles només n’han heretat la nua propietat, i atès allò que estableix la legislació vigent, es desestima el seu recurs i es confirma la liquidació de l’impost.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la instància presentada per Berta Bru Morena, com a directora del Casal d’Estiu del Catesplai del Pla de Santa Maria, en la que demana que es tramiti el pagament en base al conveni signat per a la realització d’aquest. S’acorda procedir al pagament de la quantitat de 14.246,40€ tal com figura en el conveni.

S’aprova la instància de J.I.J.P. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’IVTM. S’acorda un fraccionament en quatre trimestres.

S’aprova la sol·licitud presentada per Gerard Cristià Toldrà, en representació del Club Esportiu de Futbol del Pla de Santa Maria, en la qual demana que es tramiti el pagament parcial de la subvenció que van demanar per a l’any 2019 i que els va ser concedida per un import de 6.700 euros.

S’aprova la sol·licitud de J.A.Z.L. en la qual demana una plaça per aparcament de minusvàlid pel seu vehicle matrícula 4565KMC a la Plaça de l’Església. La petició s’acompanya de la declaració de disminució lliurada pel departament de Benestar Social. S’acorda habilitar una plaça d’aparcament de minusvàlid a la Plaça de l’Església si bé no serà personalitzada sinó  que serà per a ús general de les persones que poden acreditar una minusvàlua.

En relació a la instància presentada per Tània Solé Garcia, en representació de CUP El Pla, en la qual demana obtenir informació de l’ordenança de civisme i espais públics, actes de les reunions de la Comissió de Civisme de la passada legislatura i còpia de les ordenances fiscals, s’acorda posar a la seva disposició una còpia de l’ordenança de civisme i d’espais públics així com de les ordenances fiscals. Quant a l’acta de la comissió de civisme, se li recorda que es va posar a disposició del representant del grup municipal CUP El Pla que formava part de la mateixa una còpia de l’acta de cada reunió. No obstant, si per qualsevol circumstància han extraviat aquestes actes, en poden obtenir una nova còpia.

En relació a la instància presentada per Tània Solé Garcia, en representació de CUP el Pla, en la qual demana obtenir informació dels projectes executius del carrer Mn. Cabayol, carrer Anselm Clavé i carrer Tarragona – La Fàbrica, s’acorda posar a la seva disposició una còpia dels projectes executius dels carrers Mn. Cabayol i Anselm Clavé així com comunicar-li que no es disposa de cap projecte anomenat carrer Tarragona – La Fàbrica.

En relació a la instància presentada per X.E.R., en la qual demana que l’Ajuntament actuï en relació als fums i molèsties que causa la xemeneia d’una indústria del Polígon del Pla, se li comunica que, donada la tipologia d’aquesta empresa, l’Ajuntament del Pla no té competència per concedir-li la llicència d’activitat, que correspon a la Generalitat de Catalunya, i que l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada realitza els corresponents controls periòdics.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca