Resum de la Junta de Govern del 5 de maig de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 5 de maig. Entre d’altres acords, es va aprovar el conveni amb el Catesplai Planenc per a la celebració del Casal d’Estiu 2020. També es va aprovar la modificació del calendari de cobrament d’impostos i taxes municipals i es van canviar els terminis per sol·licitar les beques universitàries i per presentar-se al concurs literari Vila del Pla. Aquestes modificacions són producte de la situació creada per la crisi del Covid-19.

CALENDARI DE COBRAMENT D’IBI I IAE

S’aprova la modificació del calendari dels impostos i taxes municipals que queda com segueix:

IBI Urbana i IBI especial

Del 30/04/20 al 31/08/20 (Domiciliats: 17/8/20)

IBI Rústica

Del 30/06/20 al 30/09/20 (Domiciliats: 15/9/20)

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)

Del 30/07/20 al 2/11/20 (Domiciliats: 15/10/20)

Clavegueram (nucli de la població)

Anual (dins la factura del 3r trimestre de l'aigua)

Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

De l'1/05/20 al 15/07/2020 (Domiciliats: 1/7/20)

Escombraries

De l'1/10/20 al 30/11/20 (Domiciliats: 15/11/20)

Cementiri

De l'1/10/20 al 30/11/20 (Domiciliats: 15/11/20)

Clavegueram Torre Sta. Maria

De l'1/10/20 al 30/11/20 (Domiciliats: 15/11/20)

MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES UNIVERSITÀRIES

Es modifica la convocatòria per a la concessió de beques per a estudis universitaris de l’any 2020. S’endarrereix el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 15 de juny de 2020, atesa la situació generada per l’estat d’alarma.

MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LITERARI VILA DEL PLA

Es modifica la convocatòria de la XXIII edició del concurs literari Vila del Pla, per la mateixa raó que l’anterior. S’estableix com a nou termini de presentació el dia 15 de juny i, per primera vegada, s’obre la possibilitat d’enviar les obres per correu electrònic tot garantint la confidencialitat de l’autoria.

CONVENI AMB EL CATESPLAI PER AL CASAL D’ESTIU 2020

S’aprova el conveni amb el Catesplai Planenc per a l’organització del Casal d’Estiu de l’any 2020. El Casal tindrà lloc entre l’1 de juliol i el 2 d’agost i tindrà com a eix d’animació “El Congrés de les Arts arriba al Pla”. La inscripció es pot fer per setmanes i els infants empadronats al Pla tindran 10 euros de descompte en el cost de cada setmana.

CONVENI D’ASSESSORAMENT I COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE TURISME

S’aprova la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp per al servei d’assistència i assessorament en matèria de turisme. L’aportació de l’Ajuntament és de 558,48 euros. El servei inclou l’actualització de la base de dades dels recursos turístics del municipi, la incorporació d’aquests recursos a una guia turística de l’Alt Camp, a la programació de visites guiades per la comarca i a la web i les xarxes socials del Consell Comarcal. També s’inclou la difusió per mitjà del butlletí Infoturist i altres elements promocionals.

CONVENI PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

S’acorda prorrogar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp per prorrogar el conveni en matèria de polítiques de joventut. El conveni s’emmarca en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya i té per objectiu impulsar actuacions per respondre a les necessitats de la població jove, especialment en els aspectes que els facilitin l’emancipació i la participació en la construcció del seu projecte de vida. L’import atorgat al Pla de Santa Maria per al 2020 és de 5.480,00 euros.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Happyludic Playground and Urban Equipment

5 papereres de reciclatge amb tres boques

1.400,00

Andlet Prompla

Manteniment de teulades, canals i vidrieres de La Fàbrica

6.730,00

Cubiertas y Fachadas Bausal

Reparació de goteres del Pavelló Municipal d’Esports

1.220,00

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat

Substitució de lluminàries dels fanals del barri Vista Alegre

1.454,00

GS Ofimática

Equipament de protecció per al Covid-19

714,00

BESTRETA DE CAIXA FIXA

S’aprova la constitució d’una bestreta de caixa fixa a favor del regidor Josep Silvestre Solé per un import de 1.000,00 euros per atendre les despeses i pagaments derivats d’atencions corrents periòdiques com ara dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable i altres de similars.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’A.S.P. que demana una bonificació en l’impost de vehicles per al seu automòbil, matrícula T-3425-AC, atès que té una antiguitat superior a 25 anys. Li correspon una bonificació del 10% de la quota, segons s’estableix en les ordenances municipals, que tindrà efectes en el padró de l’impost per a l’any 2021.

S’aprova la sol·licitud d’A.G.C que demana que es canviï el número de compte en el qual se li abona la quota del contracte d’arrendament que té signat amb l’Ajuntament.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca