Resum de la Junta de Govern del 5 de juny de 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 5 de juny. Entre d’altres acords, es va aprovar la concessió de subvencions a les 14 entitats planenques que n’han sol·licitat per organitzar activitats esportives i de lleure durant aquest any 2018. També es va aprovar el conveni amb el Catesplai Planenc per a l’organització del Casal d’Estiu, que tindrà lloc del 2 de juliol al 3 d’agost.

 

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

El passat 31 de maig va vèncer el termini per presentar sol·licituds a la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats i persones sense ànim de lucre que programin i duguin a terme activitats esportives i de lleure d’interès públic local durant el 2018.

S’han presentat un total de 14 sol·licituds i s’acorda atorgar subvencions pels imports següents:

Entitat

Import (€)

Associació Cultural La Barraca

400,00

Associació de Joves del Pla de Santa Maria

500,00

Associació de la Gent Gran El Pla de Santa Maria

1.900,00

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sant Ramon

4.100,00

Associació Fotogràfica UllPlà

600,00

Centre Excursionista “La xiruca foradada”

1.300,00

Club Esportiu Atlètic Pla Veterans

1.100,00

Club Esportiu El Pla de Santa Maria

6.700,00

Club Patí El Pla de Santa Maria

6.000,00

Col·lectiu de Dones del Pla de Santa Maria

1.000,00

Coral del Pla de Santa Maria

2.100,00

Escola de Futbol

3.800,00

Nexus Teatre

800,00

Penya Barcelonista el Pla de Santa Maria

900,00

 

CONVENI AMB EL CATESPLAI PLANENC

S’aprova el conveni de col·laboració amb el Catesplai Planenc per a l’organització del Casal d’Estiu 2018. El Casal tindrà lloc del 2 de juliol al 3 d’agost i tindrà com a lema “La caixa de Pandora – Històries de l’Olimp”.

 

BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

Les bases per a la convocatòria de beques a persones que han iniciat els estudis universitaris en el curs 2017-18 es van publicar el passat 12 de desembre. La Comissió Avaluadora es va reunir el 24 de maig per valorar els mèrits al·legats per les persones sol·licitants. Per a candidatures procedents de batxillerat, s’acorda atorgar la beca a l’única candidata presentada, Judith Pinyol Jiménez, atès que compleix tots els requisits. Enguany no hi ha hagut candidatures procedents de cicles formatius de grau superior, per la qual cosa aquesta beca ha quedat deserta.

 

SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

S’adjudica l’explotació del servei de bar de la piscina municipal per al 2018 a Mónica Pérez Pérez, que va formular l’oferta econòmica més avantatjosa als interessos de l’Ajuntament. La convocatòria es va aprovar el 20 de febrer passat i es van presentar dues proposicions.

 

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ

Per acord de la Junta de Govern del passat 22 de maig es va aprovar la relació classificada de les ofertes a la licitació de les obres de remodelació urbana del carrer Anselm Clavé. Es va requerir a l’empresa que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa, Covan Obres Públiques S.L. perquè presentés la documentació justificativa de conformitat amb la legislació vigent i diposités la garantia exigida. L’empresa ha complert aquests requisits i, en conseqüència, se li adjudica el contracte per un import de 110.697,43€, IVA inclòs. Es nomena director facultatiu de l’obra a Antoni Escarré París, enginyer tècnic industrial.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

El Vallenc

Impressió i disseny del butlletí municipal

1.335,00

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat  SL

Canvi de les lluminàries del Pavelló Municipal a sistema amb leds

6.981,00

Gasque Fusteria

Reparació de les finestres dels nous lavabos de La Fàbrica

19.702,88

Francisco Zurita Pérez

Construcció dels nous lavabos de La Fàbrica

16.675,00

Ingesco Quebac SA

Verificació de parallams

832,81

Federació de Joventuts Musicals de Catalunya

Concert “Granados i l’espurna de la felicitat” del dia 24 de juny

750,00

New Musics Koncert SLU

Lloguer piano per al concert del 24 de juny

400,00

Servel Ascensors

Reparació  de l’ascensor del Casal d’Avis

421,34

ST Excavacions i Obres Integrals, SL

Neteja de les franges de protecció del Vedat

5.550,54

Doublet Iberica SA

Cintes de balisa

516,20

Enric Fonts Ferre

Renovació dels cartells dels Aiguamolls

1.030,00

Xaranga Bandsonats

Actuació per a la cercavila de la Festa Major

945,00

Creatics SL

Actuació del Quartet Melt a la Festa Major

2.500,00

Creatics SL

Actuació del Mag Lari a la Festa Major

6.000,00

Creatics SL

Actuació dels Ye-Yé a la Kardsverdstaken Fest de la Festa Major

1.600,00

Creatics SL

Actuació de La Soul Machine a la Kardsverdstaken Fest de la Festa Major

2.300,00

Creatics SL

Actuació de Pirats Sound Sistema a la Kardsverdstaken Fest de la Festa Major

4.000,00

Creatics SL

Sonorització de la Kardsverdstaken Fest de la Festa Major

2.100,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la sol·licitud de F.M.S.Y. que demana instal·lar una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de roba infantil.

S’aprova la sol·licitud de Cerramientos de Aluminio S.A. que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2018 corresponent al turisme matrícula 9366-JFR atès que va ser donat de baixa el passat 9 de maig. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 3r i 4t de 2018, tal com estableixen les ordenances fiscals.

 

LLICÈNCIA DE TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

S’atorga a V.C.L. llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, vista la sol·licitud presentada en la qual aporta tota la documentació exigida i que compleix els requisits legals establerts. La llicència queda condicionada a les indicacions que determina la legislació vigent.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal