Resum de la Junta de Govern del 5 de juliol de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 5 de juliol. Entre d’altres acords, es va acordar concedir les subvencions a entitats per a l’organització d’activitats esportives i de lleure. També es va realitzar l’adjudicació de les obres de remodelació del carrer Joan Trenchs.

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

El passat 15 de juny va vèncer el termini per presentar sol·licituds a la convocatòria efectuada per l’Ajuntament per a la concessió de subvencions a les entitats privades i a les persones físiques que, sense ànim de lucre, hagin programat i/o portat a terme activitats esportives i de lleure d’interès públic local durant l’any 2022. Vistes les peticions rebudes i els fons disponibles, s’acorda la concessió de les subvencions següents:

Entitat

Import (€)

Coral Parroquial del Pla de Santa Maria

2.100,00

Club Patí El Pla de Santa Maria

9.000,00

Penya Barcelonista El Pla de Santa Maria

1.100,00

Associació de la Gent Gran, Jubilats i Pensionistes del Pla

2.200,00

Escola de Futbol del Pla de Santa Maria

3.800,00

Associació de Joves del Pla de Santa Maria

500,00

Club Esportiu El Pla de Santa Maria

9.500,00

Col·lectiu de Dones del Pla de Santa Maria

1.600,00

AMIPA Escola Sant Ramon

2.000,00

Centre Excursionista La Xiruca Foradada

1.300,00

Nexus Teatre

800,00

Cada entitat, per fer efectiu el cobrament de la subvenció, haurà de justificar documentalment despeses efectuades per un import que haurà de ser com a mínim el doble del de la subvenció concedida.

 

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DEL CARRER JOAN TRENCHS

El passat 10 de maig es van aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació de l’obra de remodelació del carrer Joan Trenchs, amb un import de 132.107,28€, IVA inclòs.

En el termini previst es van presentar dues empreses a la licitació: Gestió Cat Obra Civil SL i Nixin Cons SL.

En data 8 de juny es va realitzar l’obertura de sobres i qualificació de la documentació i es va realitzar proposta d’adjudicació a favor de Gestió Cat Obra Civil SL, per ser l’oferta amb millor puntuació. L’empresa ha dut a terme els tràmits corresponents amb posterioritat i s’acorda adjudicar-li el contracte per un import de 127.498,80€, IVA inclòs, segons l’oferta econòmica presentada.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Gueba SL

Material per a la Festa de la Bicicleta

420,00

Ivemon Ambulancies Egara

Servei per a la Cursa Ciclista de la Festa Major

904,00

Gasque Fusteria

Pissarres per a l’Escola Sant Ramon

1693,25

Bymedio Submarino

Actuacions per a la Festa Jove de la Festa Major

12.350,00

Xip Xap SL

Espectacle infantil “Que peti la plaça!” per a la Festa Major

1.300,00

Promo Events

Organització de la Curs Ciclista per a la Festa Major

2.825,00

Agrup Lab SL

Projecte de realitat virtual sobre la Residència per a la Fira del Vent

3.250,00

Agbar SGAB

Reparació canonada d’aigua del carrer Capità

2.149,14

Agbar SGAB

Construcció d’una arqueta de pressió al Polígon Industrial

4.566,18

Consulting Técnico Ditecsa

Estudi ambiental estratègic per a la modificació de les NS quant a les instal·lacions d’energies renovables

6.400,00

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL POLÍGON INDUSTRIAL

El passat 10 de maig es van aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació del servei de manteniment del Polígon Industrial del Pla de Santa Maria, amb un import de 26.620,00€ IVA inclòs i una durada de dos anys.

En el termini previst es van presentar dues empreses a la licitació: Taller Auria SCCL i Entra! SCCL.

En data 27 de juny es va realitzar l’obertura de sobres i qualificació de la documentació i es va realitzar proposta d’adjudicació a favor d’Entra! SCCL per ser l’oferta amb millor puntuació. L’empresa ha dut a terme els tràmits corresponents amb posterioritat i s’acorda adjudicar-li el contracte per un import net de 21.780,00, IVA inclòs, segons l’oferta econòmica presentada, i una durada de dos anys.

PROJECTE MODIFICAT DE LA CANALITZACIÓ DE LA RASA DEL TUDORES

El passat 7 de juny es va acordar iniciar un expedient de modificació del contracte de les obres de canalització de la Rasa del Tudores. El projecte modificat, encarregat a l’empresa que va realitzar el projecte original, es va presentar el passat 4 de juliol, amb un pressupost d’execució per contracte de 1.191.546,55€, IVA inclòs. S’acorda l’aprovació inicial del projecte, que queda en exposició pública per un termini de 15 dies hàbils.

CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR

S’aprova el conveni administratiu de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament del Pla de Santa Maria per a l’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya (RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de M.C.M. per realitzar obres de manteniment de la coberta i façana d’una edificació annexa situada a la carretera de Figuerola, 2. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 117,60€ i la taxa de tramitació en 7,06€.

S’aprova la sol·licitud d’Edistribución Redes Digitales per a l’estesa de línia subterrània al carrer Onze de Setembre. S’estableixen una sèrie de condicions particulars per assegurar que es minimitzen les molèsties als veïns i no s’afecten els serveis existents. L’obra està exempta de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i de taxa de tramitació de la llicència urbanística.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de L.E.M. que demana el canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. La instància s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de D.M.P. que demana una exempció del 100 de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 2930-FLS, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud d’I.L.S. que demana una exempció del 100 de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 4897-GZX, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud de R.R.M. que demana una exempció del 100 de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 3355-GHW, atesa la seva condició de persona disminuïda.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal