Resum de la Junta de Govern del 5 de desembre de 2017

print pdf

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 5 de desembre. L’acord més significaciu va ser l’aprovació de la segona certificació de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol, per un import de 76.571 euros.

 

CERTIFICACIÓ D’OBRA

S’aprova la segona certificació de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol, dutes a terme per l’empresa Tecnología de Firmes S.A. L’import d’aquesta puja a 76.571,76 euros que es faran efectius amb càrrec a la partida corresponent del pressupost vigent.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa
Concepte
Import (€)
Talleres Palautordera SA
Xarxa aturapilotes
554,64
Talleres S.A.M.I.,  SCCL
Construcció de proteccions i suports
664,00
Happyludic   SL
Seient tirolina
159,00
 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud presentada per Jaume Ral i Prats, en representació d’Armentera Nuts S.L.U. per a les obres d’adequació d’una nau existent i cobertura d’una part del pati a la parcel·la situada al carrer Falcó 8 del Polígon Industrial PP3. L’impost sobre construccions , instal·lacions i obres es calcula en 2.149,19€ i la taxa de tramitació de la llicència en 60€.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.F.E. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-4471-LL pel fet que es té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li una bonificació del 50% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova una bonificació per la mateixa raó, quantia i concepte per al J.M.D.R, per al vehicle matrícula T-1820-AJ.

S’aprova la sol·licitud de F.F.F., degudament documentada, de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca