Resum de la Junta de Govern del 4 de setembre de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 4 de setembre. S’hi va aprovar la primera certificació d’obra de la remodelació del carrer Anselm Clavé així com diversos pressupostos, entre els quals el de l’actuació de Quim Masferrer en el marc de la Fira del Vent 2018.

 

CERTIFICACIÓ D’OBRA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ

S’aprova la primera certificació d’obres de la remodelació del carrer  Anselm Clavé, per import de 50.857,13€. La quantitat és a compte del pressupost total de 110.697,43€ pels quals es van adjudicar els treballs a l’empresa Covan Obres Públiques S.L.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Jardineria Rafi

Condicionament xiprers

900,00

Hermes Comunicacions SA

Conveni amb El Punt Avui per al 2019

1.773,04

Associació Musical Sons del Mar

Havaneres del dia 9 de setembre

900,00

República de Guerrilla SL

Actuació de Quim Masferrer a la Fira del Vent

6.100,00

 

PREMI JORDI CARTANYÀ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

S’acorda concórrer a la convocatòria del XXVII premi Jordi Cartanyà de la Diputació de Tarragona. Aquest té per objecte guardonar diferents activitats de promoció turística de la Costa Daurada. S’hi presentarà el vídeo promocional “El Pla batega”.

 

ADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE FINCA RÚSTICA

S’acorda adjudicar per la quantitat de 3.500,31€ a l’empresa Cartonatges Trilla S.A. el sobrant de finca rústica de propietat municipal situada a la partida Camí de Valls, resultant del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial PP3. La superfície del solar és de 767,06 m2 segons registre i 318,21 segons mesura recent.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la instància presentada pel Catesplai Planenc en la qual sol·licita que es tramiti el pagament en base al conveni signat per l’entitat i l’Ajuntament per a la realització del Casal d’Estiu 2018. La quantitat a abonar és de 14.106,90€, d’acord amb les clàusules del conveni.

S’aprova la sol·licitud de J.G.R. de canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

Es desestima la sol·licitud del Club Esportiu Atlètic Pla Veterans del Pla de Santa Maria en la qual es demana que s’augmenti la subvenció atorgada a l’entitat per considerar-la insuficient per afrontar les despeses que l’entitat ha d’assumir. La sol·licitud no és acceptada atès que les subvencions van ser atorgades en el marc de la convocatòria corresponent i els terminis ja han finalitzat.

S’aprova la sol·licitud d’E.S.M. que s’instal·li una pilona per evitar que els cotxes aparquin damunt la vorera.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca