Resum de la Junta de Govern del 31 de gener de 2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 31 de gener. Entre d’altres acords, es va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp en matèria de polítiques de Joventut. 

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

S’aprova el conveni amb el Consell Comarcal en matèria de polítiques de joventut amb vigència fins a l’any 2025. El conveni servirà per impulsar actuacions que tinguin un caràcter integral i transversal pel que fa a les necessitats de la població jove, especialment en aquells aspectes que els facilitin l’emancipació i la construcció del seu projecte de vida. També contempla la realització del Pla Local de Joventut i de les diverses activitats que formen part d'aquest.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Tallers Guasch

Subministrament de material

321,00

Tecnilab Electromedicina

Revisió dels DEA

140,00

Ferreteria Valls

Subministrament de material

280,00

Instal·lacions Antoni Montserrat Ferré

Instal·lació de plaques solars a l’edifici de l’Ajuntament

32.850,93

Elena Pijoan Ferrando

Serveis d’arquitecte municipal de gener a abril de 2023

4.000,00

Iniciatives Artístiques i Culturals Bambalina

Batucada i espectacle infantil per al Carnaval 2023

1.050,42

Socorristas Profesionales

Monitoratge del gimnàs de gener a juny

6.625,00

 

PADRÓ DE LA TAXA DE GUALS

S’aprova el padró de la taxa de guals per a l’exercici 2023. S’exposarà al BOPT i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant un període de 15 dies. Passat aquest, si no hi ha al·legacions, es considerarà definitivament aprovat.

El període de cobrament en voluntària s’estableix de l’1 de febrer al 31 de març.

 

PAGAMENT DE SUBVENCIONS

S’aprova el pagament de subvencions a les entitats i pels imports que figuren a continuació:

Club Escola de Futbol del Pla de Santa Maria – 3.800,00€

Club Patí El Pla de Santa Maria – 9.000,00€

Aquestes subvencions van ser atorgades el juliol del 2022. Les entitats han presentat la documentació justificativa de les activitats realitzades i les corresponents despeses.

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aproven les llicències d’obres següents presentades per Edistribución Redes Digitales SLU: Escomesa elèctrica en un habitatge al carrer Réria, 32 i Estesa de línia subterrània als carrers Òliba i Mallerenga.

 

COMUNICACIÓ DE TANCAMENT

Es rep comunicació del tancament de la Ferreteria Ana, situada al carrer Pujolet 22 i, en conseqüència, es dona de baixa de la taxa de residus.

 

Menu

Menú principal