Resum de la Junta de Govern del 31 d'agost de 2017

Sessió del 31 d'agost de 2017

RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 31 d’agost. Entre d’altres acords, es va acordar sol·licitar una subvenció al programa Garantia Juvenil 2017 per a la contractació de joves en pràctiques. També es van aprovar diversos pressupostos, entre els quals el corresponent a la pintura dels canals de recollida d’aigües pluvials de la teulada de la Fàbrica (a la foto).

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES DEL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 2017

La Junta de Govern acorda presentar una sol·licitud de subvenció al Programa de Garantia Juvenil Joves en Pràctiques 2017. La convocatòria està destinada a incentivar l’adquisició d’aptituds i experiències derivades de la pràctica laboral en joves de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora. Es subvenciona la contractació durant un període de 6 mesos a jornada completa de menors de 30 anys que estiguin en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, així com complir els requisits per a l’exercici professional del contracte de treball en pràctiques. Cas que la subvenció sigui concedida, una de les finalitats previstes serà l’obertura al públic general de la mediateca situada a l’edifici històric de l’Escola Sant Ramon. L’Ajuntament sol·licita un ajut de 22.000€ per a la contractació de dues persones.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de R.B.B. de llicència urbanística per realitzar les obres de rehabilitació i consolidació de la coberta de l’immoble situat c/ del Capità, 1. La sol·licitud aporta tota la documentació i els preceptius informes favorables. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres puja a 851,72€, la taxa de llicència urbanística, a 60€, la taxa per abocament de runes a 77,85€ i la taxa d’ocupació de via pública a 70,20€, la qual cosa suma un import total de 1.059,77€.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud del Catesplai del Pla de Santa Maria en la qual demana que es tramiti el pagament corresponent al conveni signat entre l’Ajuntament i l’entitat per a la realització del Casal d’Estiu 2017. D’acord amb les clàusules aprovades per al 2017, la quantitat a abonar puja a 12.104,30€.

S’aprova  la sol·licitud de C.R.H. en la qual demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes en concepte de taxes i impostos. S’acorda fraccionar-los en dos pagaments a realitzar en els mesos de setembre i novembre, respectivament.

S’aprova la sol·licitud de M.L.F.R. de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

Es desestima la sol·licitud d’I.P.M. en demanda que es canvií la canonada d’aigua que transcorre per la seva propietat. Atès que el servei d’aigua està gestionat mitjançant una concessió adjudicada a l’empresa Sorea S.A. i que una de les obligacions d’aquesta és fer-se càrrec de les avaries i anomalies en el servei, la Junta de Govern considera que correspon a aquesta empresa fer-se càrrec de la resolució de l’anomalia.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca