Resum de la Junta de Govern del 30 d'octubre de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 30 d’octubre. Entre d’altres acords, es va aprovar la contractació del servei de Zumba a l’empresa Nou Ritme, de Valls. A partir d’ara, serà aquesta empresa que s’ocuparà d’impartir les classes i també de gestionar inscripcions i cobrament de les quotes. També es van aprovar diversos pressupostos relacionats amb la finalització de la Pista Poliesportiva descoberta (a la foto).

ADJUDICACIÓ DEL NOU CONTRACTE DEL SERVEI DE ZUMBA

S’acorda contractar el servei de classes de Zumba a l’empresa Nou Ritme S.L. de Valls, que ha presentat un pressupost de 1.200 euros més IVA. D’ara endavant serà aquesta empresa que s’ocuparà de la gestió del servei i també de la gestió de les inscripcions i del cobrament de les quotes a les persones participants. La durada del contracte s’estableix en 12 mesos.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

ST Excavacions i Obres Integrals

Construcció del canal perimetral de la Pista Poliesportiva

7.149,00

ST Excavacions i Obres Integrals

Instal·lació d’aigua potable al Cementiri Municipal

7.100,00

EFACTA S.L.

Poliment de la pista poliesportiva

7.500,00

Pontsoft

Arranjament de càmeres de videovigilància

1.418,08

ST Excavacions i Obres Integrals

Canalització de l’aigua de la fàbrica

2.750,00

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ EN LA RECAPTACIÓ

S’acorda contractar l’empresa Gestimpost SL per al servei de col·laboració i assistència en la gestió de la recaptació de competència municipal, així com en el cobrament en via de constrenyiment de liquidacions d’ingrés directe que no s’han delegat expressament a l’OAGRTL de la Diputació de Tarragona per a l’anualitat del 2018.

Per la gestió en la recaptació de les sancions de trànsit, el contractista percebrà el 10 per cent sobre l’import recaptat en període voluntari i el 20 per cent quan es recorre a la via executiva. Pel que fa a la gestió de les liquidacions d’ingrés directe, percebrà el 15 per cent sobre l’import recaptat en via executiva.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de l’empresa Ursa Ibérica Aislantes SA per realitzar obres de construcció d’una plataforma d’emmagatzematge al carrer Rossinyol, 4 del Polígon Industrial, d’acord amb el projecte tècnic presentat.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la sol·licitud d’A.A.L. que li sigui concedida una bonificació en l’Impost de Vehicles per al seu turisme matrícula 0496-JYM, pel fet de ser un vehicle híbrid. Tal com preveu la normativa, s’aprova una bonificació del 65% de la quota de l’impost del 2019.

S’aprova la sol·licitud de M.R.P.G. de canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud del Catesplai Planenc de col·laboració en l’organització del Bingo Solidari per la Marató de TV3.

S’aprova la sol·licitud de Comercial Rovira Solé S.L. en la qual es demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries del local situat als baixos del carrer Joan Maragall, 14, pel fet que no s’hi exerceix cap activitat comercial.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

 

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca