Resum de la Junta de Govern del 30 de desembre de 2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimecres 30 de desembre. Entre d’altres acords, es va aprovar el calendari de cobrament anual d’impostos i taxes.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

CALENDARI DE COBRAMENT ANUAL D’IMPOSTOS I TAXES

S’aprova el calendari de cobrament de l’Impost de Bens Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que es gestionen des de la Diputació de Tarragona a través de l’Organisme de Gestió d’Ingressos Locals BASE. El calendari serà el següent:

Taxa de guals - De l’1 de febrer al 31 de març

Impost de vehicles de tracció mecànica - De l'1 d'abril al 31 de maig.

IBI urbana, rústica i especial - Del 28 d'abril al 30 de juny.

IAE - Del 28 de juliol al 29 de setembre.

Taxa de recollida d’escombraries - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

Taxa de clavegueram (Torre de Santa Maria) - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

Taxa de manteniment del cementiri - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Serveis Vials del Vallès

Senyals de trànsit

75,17

Salter Sport

Materials per al gimnàs

431,71

Aerobic and Fitness

Materials per al gimnàs

207,39

COMPENSACIÓ DE DEUTES

S’aprova la compensació de deutes entre l’Ajuntament del Pla i el Consell Comarcal de l’Alt Camp en els termes següents:

Deute de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria: 93.818,54€

Deute del Consell Comarcal de l’Alt Camp: 31.805,52€

Diferència a favor del Consell Comarcal de l’Alt Camp: 62.008,02€

SOL·LICITUD DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

S’aprova realitzar el servei de recollida d’escombraries a la Masia Mahanaim, situada al terme municipal. S’aprova la taxa corresponent a l’any 2023 per import de 2.450,00€.

CERTIFICACIÓ D’OBRA

S’aprova la cinquena certificació de l’obra “Tancaments i serveis exteriors de La Fàbrica”, que correspon a la segona fase de la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil que haurà d’acollir una residència de gent gran. Els treballs els porta a terme l’empresa Solvetia. Aquesta certificació té un import de 123.444,45€.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal