Resum de la Junta de Govern del 30 d'abril de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 30 d’abril. S’hi va aprovar, entre d’altres, el conveni amb el Catesplai Planenc per a l’organització del Casal d’Estiu 2019 i la convocatòria  d’una plaça d’operari per a la Brigada Municipal.

 

CONVENI AMB EL CATESPLAI PLANENC PER AL CASAL D’ESTIU 2019

S’aprova el conveni de col·laboració amb l’entitat Catesplai Planenc per a l’organització del Casal d’Estiu 2019. El Casal tindrà lloc entre el dia 1 de juliol i el 2 d’agost i tindrà com a fil conductor els contes de “Les mil i una nits”.

 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’OPERARI D’OFICIS VARIS

S’aproven les bases de la convocatòria per selecció, mitjançant concurs oposició, de les persones que han d’ocupar la plaça d’operari d’oficis varis en règim laboral, amb jornada completa i grup de classificació C2. El lloc de treball serà la Brigada Municipal. Així mateix es convoquen les proves selectives. La convocatòria i les bases es publiquen a la seu electrònica de l’Ajuntament, al BOP, al Portal de la Transparència i, en extracte, al DOGC.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Canvi de sorra de sílex dels filtres de la piscina municipal

4.444,00

Cerralsa

Mosquiteres per a la llar d’infants

2.020,00

Roc Gelonch S.A.

Tanca per al terreny que acollirà el pipican

2.977,00

Grup Serviesport-Munar, Hijosa i Monguió

Servei de socorrisme a la piscina municipal

12.392,08

Ingenieria, Control y Transferencia de Tecnología

Lloguer de llums de Nadal

440,00

Infordisa

Material informàtic

826,75

 

 

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BAR A LA PISCINA MUNICIPAL

Un cop efectuats els corresponents tràmits, s’ha rebut una única sol·licitud, presentada per Montserrat Blanco Morales. Atès que les pliques compleixen totes les prescripcions legals, s’acorda adjudicar-li el servei per a la temporada de l’estiu 2019.

 

AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS TEMPORAL DE LA PISTA POLIESPORTIVA

S’aprova la sol·licitud de Maria Carme Compte Domingo, directora de l’Escola Sant Ramon, que demana poder utilitzar la pista poliesportiva descoberta en horari lectiu. Concretament, l’escola tindrà l’ús privatiu de la pista els dilluns, dimecres i divendres, d’11.30 a 12.30 h. i de 14.30 a 16.00 h i els dimarts, de 14.30 a 16.00 h.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.M.T.R que se li concedeixi un ajornament en el pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda concedir-li un termini fins el dia 20 de novembre de 2019.

S’aprova la sol·licitud de T.G.G. que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles del seu, matrícula 0351-BTD, ja que ha estat donat de baixa. S’acorda donar-lo de baixa del padró i retornar-li la quota proporcional corresponent al 3r i 4t trimestre de 2019.

S’aprova la sol·licitud de J.M.A.I. que demana un canvi de nom de la taxa d’escombraries i la baixa del gual situat al carrer Vidal i Barraquer, 8. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de Josep Maria Silvestre Casas, en representació del Centre Excursionista La Xiruca Foradada, que demana que s’autoritzi la celebració de la 7a edició de la Cursa de Muntanya El Replà.

S’aprova la sol·licitud de la Fundació Esclerosi Múltiple que demana una col·laboració econòmica per a la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. S’acorda fer una aportació de 100 euros.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca