Resum de la Junta de Govern del 3 de juliol de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 3 de juliol. Entre d’altres acords, es va aprovar sol·licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) l’alta al servei de registre unificat, la qual cosa donarà més agilitat i eficàcia al registre digital d’entrades i sortides. També es va aprovar la contractació de diversos serveis relacionats amb la Festa Major, entre d’altres.

 

SERVEI DE REGISTRE UNIFICAT DE L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

El servei de Registre Unificat permet la integració dels serveis del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) amb el registre general d’entrades i sortides pròpia de cada ens públic (com ara l’Ajuntament del Pla). Així, les anotacions dels assentaments d’entrada o sortida que generen els serveis de l’AOC es realitzen directament en el registre general de l’ens. El servei consolida en el registre general les entrades i sortides i facilita la seva recerca així com el compliment de la legalitat. Així doncs, s’acorda sol·licitar l’alta en aquest servei i acceptar les condicions que regulen la seva prestació per part del consorci AOC.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

ECA , SL

Inspecció de l’ascensor del Casal d’Avis

122,27

ECA, SL

Inspecció de la baixa tensió de la Piscina Municipal

341,28

Mediamar de Difusió Comarcal SL

Publicitat de la Festa Major a Hit103 i Flaix FM

400,00

Godó Strategies SL

Publicitat de la Festa Major a RAC1 i RAC105

500,00

Sergi Benach Ramirez

DJ’s de la Revetlla de Sant Joan

250,00

Albert Ramos Guinó

DJ’s de la Fluorparty de la Festa Major

350,00

Alfons Barenys Pome

DJ’s de la Fluorparty de la Festa Major

350,00

 

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

S’aprova presentar-se al recurs contenciós administratiu núm. 123/2018 que s’ha presentat contra la resolució de l’Ajuntament n. 9 de 13 de febrer de 2018 per la qual es desestimen les al·legacions presentades i s’ordena l’enderrocament de les obres realitzades per R.F.V. i M.A.P.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la sol·licitud de M.C.L de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de M.B.S. que li sigui concedit un ajornament del pagament dels seus impostos de vehicles. Se li concedeix un fraccionament mitjançant tres pagaments mensuals.

S’aprova la sol·licitud de M.C.M.R. que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2018 corresponent al turisme matrícula CWP-7855 atès que va ser donat de baixa el passat 16 de març. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t de 2018, tal com estableix la normativa.

S’aprova la sol·licitud d’E.M.F, en els mateixos termes de l’anterior, referida al vehicle matrícula 6611-BMG, que va ser donat de baixa en data 23 de març de 2018. Igualment, s’acorda retornar-li la part de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t.

S’aprova la sol·licitud de M.G.C, en els mateixos termes de les dues anteriors, referida al vehicle matrícula 3892-BFR, que va ser donat de baixa en data 9 d’abril de 2018. S’acorda retornar-li la part de la quota corresponent als trimestres 3r i 4t.

S’aprova la sol·licitud de Ramon Giménez Urrutia que demana una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de tot tipus de roba.

S’aprova la sol·licitud de J.A.Z.L. que li sigui concedida una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al turisme matrícula 4565-KMC en substitució de la que gaudia per al seu vehicle anterior, matrícula 0564-JJX, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

S’aprova la sol·licitud d’A.M.C. que li sigui concedida una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al turisme matrícula 1094-JPJ, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca