Resum de la Junta de Govern del 3 d'agost de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 3 d’agost. S’hi van aprovar, entre d’altres acords, la contractació de diversos espectacles i serveis relacionats amb la Festa Major i la Festa de les Neus.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Plana Fàbrega Tarragona

Extintors

247,02

Pamboliteatre

Actuació per a la Festa Major

700,00

Enric Fonts Ferrer

Tanca per a l’Escola Sant Ramon

486,00

Jaume Balañà Roseines

Tanques per al rocòdrom

726,00

Ambulàncies Egara

Assistències per a la Festa Major

657,62

Associació Cultural Actura

Actuació per a la Festa Major

600,00

La Particular d’Oci SL

Lloguer d’equips de so

544,50

Promo Events

Organització de la Cursa Ciclista de la Festa Major

2.775,00

Cal Bessó

Lots de fruita per a la Diada de la Gent Gran

3.270,50

Can Ferré Rebost

Lots de fruita per a la Diada de la Gent Gran

3.885,00

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de Maria Fonts Cucó, presidenta del Catesplai Planenc, que demana que es tramiti el pagament del conveni signat amb l’Ajuntament per a la realització del Casal d’Estiu 2021. L’import, tal com es va acordar, puja 12.696,88 euros.

S’aprova la sol·licitud de F.O.G. que demana el canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de M.A.F.F. que demana una exempció del 100 de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 1094-JXB, en substitució de la que gaudia pel vehicle anterior, matrícula 9135-CCB.

S’aprova la petició presentada per Gregorio Martín-Montalvo Santillana, en representació de Promotora Coliseum Industrial Assets SLU, que demana que es modifiquin les dades de contacte de l’empresa.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal