Resum de la Junta de Govern del 3 d'agost de 2017

Sessió del 3 d'agost de 2017

RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 3 d’agost. Entre d’altres acords, es va aprovar la relació classificada de propostes que opten a l’adjudicació del servei de manteniment de parcs, jardins i espais verds. També es van aprovar diversos contractes de serveis, la majoria relacionats amb les actuacions de la Festa Major.

RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES PROPOSTES PRESENTADES PER AL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS PÚBLICS

La Junta de Govern del 6 de juliol de 2017 va aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics del Pla de Santa Maria per import de licitació de 50.000€ més IVA. El 24 de juliol es va reunir la mesa de contractació per establir la relació de candidats admesos i exclosos. Les tres propostes presentades van ser admeses.

En data 27 de juliol, la mesa de contractació es va reunir de nou per obrir els sobres i establir la classificació de les ofertes presentades, en base als criteris establerts en l’expedient de contractació. En la relació classificada va quedar situada en primer lloc l’oferta presentada per Céline Rafí Ballet, amb una puntuació de 97. Així doncs, es demana a aquesta que presenti la documentació necessària per completar el tràmit d’adjudicació.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de C.R.M. que li sigui concedida una bonificació en l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-8045-IZ, pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. Vista la documentació aportada, se li concedeix una bonificació del 65%, tal com preveuen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de M.A.M.M. que li sigui concedida una bonificació en l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-4171-AG, pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. Vista la documentació aportada, se li concedeix una bonificació del 65%, tal com preveuen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de L.E.M. que li sigui concedida una bonificació en l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-8184-AC, pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. Vista la documentació aportada, se li concedeix una bonificació del 65%, tal com preveuen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de P.M.M.V. que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles del 2017 del seu vehicle matrícula 6858-FZF ja que n’acredita la baixa definitiva en data 25 de juliol del 2017. S’acorda retornar-li la quota corresponent al 4t trimestre de 2017, tal com estableix la normativa vigent.

S’aprova la sol·licitud d’A.C.G. que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles del 2017 del seu vehicle matrícula 1368-BZN ja que n’acredita la baixa definitiva en data 14 de juliol del 2017. S’acorda retornar-li la quota corresponent al 4t trimestre de 2017, tal com estableix la normativa vigent.

S’aprova la sol·licitud de J.S.I. que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles del 2017 del seu vehicle matrícula 1836-CMP ja que n’acredita la baixa definitiva en data 19 de juny del 2017. S’acorda retornar-li la quota corresponent als trimestres 3r i 4t de 2017, tal com estableix la normativa vigent.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal