Resum de la Junta de Govern del 3 d'abril de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 3 d’abril. S’hi va aprovar el plec de clàusules administratives per a l’adquisició directa dels edificis del trull i de l’antiga seu de la Cooperativa Agrícola. També es van aprovar, entre d’altres acords, les bases del concurs de cartells de la Fira del Vent i el conveni amb la Fundació Gran Teatre del Liceu que permetrà veure al Pla la representació de l’òpera Manon Lescaut, de Puccini, en el marc de la iniciativa “Liceu a la Fresca”.

ADQUISICIÓ DE L’EDIFICI DE LA COOPERATIVA I DEL TRULL

S’aprova el plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adquisició directa dels immobles de l’antiga seu de la Cooperativa Agrícola, a la Réria i del trull. El primer està situat al carrer Réria, 58 , amb referència cadastral  7008712CF5870G0001AX amb una superfície de 700,00 metres quadrats m2 de sol, i 1.816,07 m2 construïts, segons el registre de la propietat, i 775,00 m2 de sol, i 1.344,00 m2 construïts segons el cadastre. La finca figura inscrita en el registre de la propietat de Valls, volum 1.255 , llibre 91, foli 208, finca 35. Pel que fa al segon, es troba al carrer Perot, 2, amb referència cadastral 7007144CF5870G0001TX amb una superfície de 462’60 metres quadrats m2 de sol, segons el registre de la propietat, i 442’00 m2 segons cadastre. La finca es troba inscrita en el registre de la propietat de Valls, volum 632, llibre 52, foli 84, finca 1.177.

Ambdós immobles són propietat d’Agropecuaria Coperal SCCL, inscrita al Registre Central de Cooperatives amb el número 8.513 i al Registre General de Cooperatives de Catalunya en la fulla TM-227. El preu acordat és de 200.000 euros.

L’adquisició té els informes favorables del tècnic municipal (valoració), el Secretari Interventor (dotació pressupostària) i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat (preceptiu, atès que el cost dels bens excedeix els 100.000 euros).

Juntament amb l’aprovació del plec de clàusules administratives, s’aprova efectuar la compra, que s’abonarà en quatre pagaments anuals de 50.000 euros cadascun. Així mateix s’autoritza disposar del crèdit corresponent amb càrrec a la partida pressupostària 4590.690. L’acord es notificarà a Agropecuaria Coperal per tal de formalitzar-lo davant de notari i fer la corresponent inscripció al Registre de la Propietat i a l’Inventari Municipal de Béns.

CONCURS DE CARTELLS DE LA FIRA DEL VENT

S’aproven les bases de la primera edició del Concurs de Cartells de la Fira del Vent. El concurs estarà obert a totes les persones majors de 16 anys que podran presentar obres inèdites en format A3. El termini d’admissió finalitzarà el dia 15 de juny i les obres presentades s’exposaran a l’Ajuntament entre el 5 de juliol i el 3 d’agost. Per votació popular a través de l’aplicació per a telèfons mòbils “El Pla al dia” s’escolliran els tres finalistes. Un jurat designarà el guanyador, que es donarà a conèixer durant la Festa Major. La dotació del premi és de 250 euros.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU

S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Gran Teatre del Liceu que permetrà portar al municipi l’activitat “Liceu a la fresca” per mitjà de la qual es fan projeccions públiques de representacions operístiques en espais públics a cel obert. Enguany l’activitat tindrà lloc el dia 16 de juny a les 22 h. amb l’òpera Manon Lescaut, de Puccini, que es podrà veure a l’espai davant del Local de Joves. La iniciativa tindrà lloc simultàniament en molts altres pobles i ciutats de Catalunya.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Edicions Valls

Publicitat 2018

1.766,25

El Vallenc SL

Publicitat 2018

11.276,00

Munar, Hinojosa i Monguió SL

Serveis de socorrisme i monitor per a la Piscina Municipal l’estiu del 2018

11.634,28

CERTIFICACIÓ DE L’OBRA DEL CARRER MOSSÈN JOSEP CABAYOL

S’aprova la cinquena i última certificació d’obra de la urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol, presentada per l’empresa Tecnología de Firmes S.A. Aquesta ascendeix a 10.062,93 euros, del pressupost inicial de 192,294,80 euros.

LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

S’inscriu al registre d’activitats municipal el canvi de titularitat de la llicència ambiental vigent de l’entitat Schutz Ibèrica al nou titular Ros Chimney SLU. El nou titular assumeix les responsabilitats i obligacions de l’antic.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.G.G. que li sigui concedida una excepció del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles, per al seu automòbil matrícula 3173-JCV, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

S’aprova la sol·licitud de M.C.M.R. que li sigui concedida una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 1757-KJL, pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. Se li concedeix una bonificació del 75% de la quota, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud d’Andrea Gálvez per a ocupació de via pública amb taules i cadires al c/ Réria 58. Se li atorga llicència per a una superfície de 16m2, segons plànol presentat, durant els mesos d’abril a octubre del 2018, subjecta al pagament de la taxa corresponent.

S’aprova la sol·licitud de R.V.R. en la qual demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries del local situat als baixos del Raval de Sant Ramon número 7, atès que ja no s’hi exerceix activitat de serveis.

S’aprova la instància de R.F.C. en la qual demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries de l’habitatge de la segona planta del carrer Réria 33, atès que no reuneix les condicions d’habitabilitat.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca