Resum de la Junta de Govern del 29 d'octubre de 2019

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 29 d’octubre. S’hi van aprovar, entre d’altres, la licitació de la renovació de l’asfalt del carrer Sant Jordi i també el conveni amb la Parròquia de l’Assumpció per a la cessió de l’ús de l’orgue de l’església romànica.

 

RENOVACIÓ DE L’ASFALT DEL CARRER SANT JORDI

A través del Perfil del Contractant s’ha publicat l’anunci de la licitació de l’obra de renovació de l’asfalt del carrer Sant Jordi, amb un pressupost inicial de 31.897,50, IVA inclòs. S’hi ha presentat tres empreses: Asfaltats de l’Anoia, Auxiliar de Firmes y Carreteras i Obres i Asfaltatges Tarraco. El pressupost més avantatjós és el presentat per Asfalts de l’Anoia, que puja 28.005,62 euros. Per tant, s’acorda adjudicar l’execució de l’obra a aquesta empresa.

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ PER A L’ÚS DE L’ORGUE DE L’ESGLÉSIA ROMÀNICA

S’aprova el conveni de col·laboració amb la Parròquia de l’Assumpció del Pla de Santa Maria per a la cessió a l’Ajuntament de l’ús de l’orgue neogòtic situat a l’església romànica de Sant Ramon. Per mitjà d’aquest, l’Ajuntament podrà organitzar concerts en el temple i també assumir, quan sigui necessari, els treballs de conservació i millora de l’instrument.

 

PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA

S’aprova concórrer a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), període 2020-2024 amb el projecte denominat “El Pla de Santa Maria: una oportunitat per a la dinamització econòmica-social i la sostenibilitat”. Aquest projecte integra dues actuacions. La primera és “El Centre Cívic del Pla de Santa maria del segle XXI (proposta d’interiorisme a partir dels conceptes open space, tecnologia, biofília i comunicació de la identitat)”. El segon, “Projecte de millora d’accessibilitat i eficiència energètica del carrer de la Mercè i el carrer Montserrat”. Els projectes es presentaran a la línia de subvencions per a inversions i a la de subvencions per a l’acció territorial en municipis petits, atesa la compatibilitat de les dues.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Happyludic

Xarxes per a les porteries de futbol

110,00

AG Edicions

Edició de calendaris

596,40

Mónica Rincón Martínez

Representació de l’obra teatral ‘La intervenció’

800,00

Catcontrol Generaliti

Control d’accés a la Fira del Vent

2.332,13

Firadiseny

Instal·lació d’estands a la Fira del Vent

10.466,00

El Punt Avui

Publicitat i subscripció durant l’any 2020

1.773,00

Francisco Zurita Pérez

Obres de millora de la vorera del Pavelló Municipal

3.625,00

 

AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE BENS DE DOMINI PÚBLIC

Atesa la petició realitzada per M. Carme Comte Domingo, com a representant del CEIP Sant Ramon del Pla de Santa Maria, s’autoritza aquest centre a utilitzar els següents edificis municipals durant tot el curs 2019-2020:

Pavelló poliesportiu : De dilluns a divendres de 9:00 h. a 12:30 h. i 14:30 h. a 16:00 h.

Centre Cívic, Pistes de tennis i Camp de Futbol : De forma puntual prèvia sol·licitud i disponibilitats.

Mediateca i serveis sanitaris de la planta baixa de l’edifici històric: De dilluns a divendres de 9:00 h. a 16:00 h.

Antic despatx de l’AMiPA i magatzem 1r. pis : De dilluns a divendres en hores lectives.

Pistes poliesportives: Dilluns, de 11'30 h. a 12:30 h. i 14:30 h. a 16:00 h. Dimarts de 14:30 h. a 16:00 h. Dimecres, de 11'30 h. a 12:30 h. i 14:30 h. a 16:00 h. Divendres, de 11'30 h. a 12:30 h. i 14:30 h. a 16:00 h.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.R.F.H. que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-7555-AX, atès que va ser donat de baixa el passat 5 de juny de 2019. S’acorda retornar-li la quota proporcional en relació al 3r i 4t trimestre de 2019.

S’aprova la sol·licitud d’Emilio Catalán Andreu, com a secretari del Club Esportiu del Pla de Santa Maria, que demana que es tramiti la subvenció que els va ser concedida el passat 23 de juliol de 2019 per un import de 6.700 euros.

S’aprova la sol·licitud de Xavier Raventós García, en representació d’Òmnium Cultural, que demana que s’autoritzi exhibir l’exposició “Judici a la Democràcia” a la sala d’exposicions de l’Ajuntament entre els dies 14 i 22 de novembre.

S’aprova la sol·licitud d’A.M.R. en la qual demana que es deixi sense efecte el cobrament de la quota de la Llar d’Infants municipal corresponent al mes d’octubre per al seu fill, atès que no hi va poder assistir per prescripció mèdica.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca