Resum de la Junta de Govern del 29 de setembre de 2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 29 de setembre. Entre d’altres acords, es van aprovar els padrons i el termini de pagament en voluntària de les taxes d’escombraries, Cementiri Municipal i manteniment del clavegueram.

PADRONS DE TAXES DE L’EXERCICI 2020

S’aproven els padrons de taxes corresponents a l’exercici de 2020 per a les de recollida d’escombraries, Cementiri Municipal i manteniment del clavegueram, actualitzats a partir de les altes, baixes i canvis de nom esdevinguts. Els padrons estaran exposats al públic per un termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent a de la seva publicació al BOP de Tarragona i al Taulell d’anuncis de la corporació. Si no es presenten esmenes, quedarà aprovat automàticament.

El període de cobrament en voluntària s’estableix de l’1 de setembre a l’1 de novembre de 2020. Cas de presentar-se reclamacions, el termini seria de dos mesos a partir de l’aprovació definitiva.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Rafael Rafí Rovirosa

Publicació de “Descobreix El Pla de Santa Maria” a botigues d’aplicacions

400,00

Más que vídeo professional

Lloguer d’equipament de filmació per a la Fira del Vent

715,00

Obres i Serveis J.P.C.P. El Fornàs

Renovació del tram de canonada d’aigua a les instal·lacions de La Fàbrica

6.579,01

Management i Serveis S.L.

Actuació de l’orquestra La Nova Blanes per la Fira del Vent

3.850,00

 

REDACCIÓ D’UN NOU CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

L’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit van subscriure en el seu moment un conveni de col·laboració per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per infraccions a les normes de circulació en vies urbanes que deixarà d’estar en vigor en data 2 d’octubre de 2020. En conseqüència, s’aprova iniciar els tràmits per a la redacció i aprovació d’un nou conveni amb la mateixa finalitat.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.B.L. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament en 12 quotes mensuals de 70,00 euros cadascuna.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal