Resum de la Junta de Govern del 29 de març de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 29 de març. Entre d’altres acords, es van aprovar el procés de votació per escollir el nom per a la Biblioteca municipal i la recepció dels vials del conjunt de Vista Alegre, que finalment passen a formar part del sol públic com la resta de carrers del municipi.

 

PROCÉS DE VOTACIÓ PER ESCOLLIR EL NOM PER A LA BIBLIOTECA

Al novembre de 2021 es va signar el nou conveni entre l’Ajuntament i l’Escola Sant Ramon per fer ús compartit de la Mediateca de l’Escola. A partir d’aquest moment, la Mediateca passa a anomenar-se Biblioteca i es posen en marxa dues votacions per tal que els nens la sentin com a pròpia i diferenciïn els dos usos que tindrà. L’Escola obre un formulari de participació a famílies i mestres per enviar les seves propostes i justificacions de nom per a la Biblioteca municipal, alhora que es convida a entitats per explicar el projecte i demanar-los propostes de noms.

S’acorda, doncs, continuar amb la tramitació per escollir un nom per a la Biblioteca municipal i procedir a l’obertura del procés de votació al municipi.

RECEPCIÓ DEL VIALS DEL CONJUNT DE VISTA ALEGRE

S’acorda recepcionar els vials del conjunt de cases Vista Alegre que formen part de la vialitat del municipi, conjuntament amb la seva urbanització, instal·lacions i dotacions del conjunt. Aquest conjunt es va classificar com a sòl afectat a l’ús públic o als serveis públics per les normes subsidiàries de planejament del Pla de Santa Maria, aprovades el 1994 i publicades el 1995.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Jaume Balañà Rosines

Subministrament de material

647,36

José Fernández Ferrer

Subministrament de bústies

155,80

Ambulàncies Egara

Assistència a la Bicicletada del 24 d’abril

338,00

Consulting Técnico Ditecsa

Projecte executiu, direcció d’obres i coordinació de seguretat de la remodelació del carrer Joan Trenchs

8.000,00

Quim Roca Seguretat

Manteniment de les alarmes dels equipaments municipals pel 2022

4.331,80

Capiol Infrastructure & Asset Management

Estudi sobre la gestió del servei d’abastament d’aigua potable al Pla

4.000,00

 

LLICÈNCIES D’OBRES

Es concedeix llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer de les Escoles número 8 presentada per I.Z.G. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 7.932,24€ i la taxa de tramitació en 214,38€.

Es concedeix llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges al carrer Rec de la Bassada 52 i 54 presentada per Timeo Danatos S.L. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 5.753,87 i la taxa de tramitació, en 155,51€.

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’aprova la sol·licitud efectuada per Mario Valldepérez Nogueras, en nom i representació de l’empresa Covan Obres Públiques SL que demana la devolució de l’aval per import de 9.148,55€ que va dipositar a l’Ajuntament el 2018 com a garantia de l’execució de la remodelació del carrer Anselm Clavé.

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT

En data 16 de març de 2022, J.L.G.M. va presentar un escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament del Pla de Santa Maria pels danys causats en el vehicle de la seva propietat matrícula 8950-JZT, per un import de 431,97€. Es constaten com a fets provats que la matinada del 28 al 29 de desembre del 2021, a causa del fort vent i probablement d’una instal·lació defectuosa, va cedir una estructura decorativa lluminosa amb motius nadalencs, col·locada per l’Ajuntament al carrer Teixidors, on hi havia estacionat el vehicle esmentat. Es van verificar danys coincidents amb l’impacte de les llums nadalenques al vehicle. Vist tot plegat, s’estima la reclamació de responsabilitat i s’acorda indemnitzar el sol·licitant per l’import esmentat de 431,97€.

AUTORITZACIÓ PER ADSCRIURE VEHICLE A SERVEI DE TAXI

S’aprova la sol·licitud presentada per Joan Valls Roig per adscriure el vehicle Ford Tournero matrícula 6282LWG, de 9 places, a la llicència de taxi que ja disposa.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de D.L.A. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament del deute pendent en quatre quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de F.N.R. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament del deute pendent en dotze quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud d’E.G.G.. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament del deute pendent en dotze quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de M.C.L. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament del deute pendent en dotze quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de M.F.R. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula L-8251-Y, pel fet de tenir una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixen les ordenances municipals per al padró de l’impost corresponent a l’any 2023. Actualment la bonificació prevista per a vehicles d’una antiguitat entre 25 i 34 anys és del 5%.

S’aprova la sol·licitud de D.J.R.B. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 9997-LWM, pel fet de ser un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixin les ordenances municipals per al padró de l’impost corresponent a l’any 2023.

S’aprova la sol·licitud presentada per J.M.C. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació corresponent.

S’aprova la sol·licitud presentada per S.O.R. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. Igualment, la sol·licitud s’acompanya de la documentació corresponent.

S’accepta la donació d’un nínxol del cementiri municipal efectuada per G.C.G.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal