Resum de la Junta de Govern del 29 de gener de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 29 de gener. S’hi va aprovar diversos pressupostos, entre ells els relacionats amb les obres que es realitzaran a Cal Rovira, al carrer Major, per tal que el Catesplai Planenc hi estableixi la seva nova seu. Aquestes obres inclouen la rehabilitació de la tercera planta, la renovació de les instal·lacions elèctriques i el condicionament del sostre de fusta. Totes elles són realitzades per empreses planenques. A la foto, l’entrada principal de Cal Rovira.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Andlet Prompla S.L.

Rehabilitació de les estances de Cal Rovira i renovació de les conduccions d’aigua i electricitat.

22.743,50

Antoni Montserrat Ferré

Reparació de les instal·lacions elèctriques i protecció contra incendis a Cal Rovira

5.378,08

Joan Baldrich Baldrich

Condicionament i tractament del sostre de fusta de Cal Rovira

2.427,02

Ditecsa

Registre i legalització de les instal·lacions elèctriques del complex de La Fàbrica

4.500,00

Circ de la Cultura

Difusió i promoció cultural a Circdelacultura.com i manteniment de l’app “El Pla al dia”

3.800,00

Tangram Mobles S.L.

Armaris amb prestatges i portes de vidre per a la sala de reunions de l’Ajuntament

2.398,14

Sugranyes Assessors S.L.

Implantació i adequació del Reglament Europeu de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades

1.800,00

Vanessa Franch Palma

Servei de desinfecció, desinsectació i desratització de diverses instal·lacions municipals

9.400,00

Fundació Santa Maria de Siurana

Curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

3.980,00

Novatilu S.L.

Pilones extraibles

204,00

El Vallenc S.L.

Maquetació i impressió del Butlletí Municipal n. 15

1.360,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.M.T. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda establir pagaments mensuals durant sis mesos.

S’aprova la sol·licitud de M.A.T.T. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda establir pagaments mensuals durant sis mesos.

S’aprova la sol·licitud de F.Z.P. que li sigui concedida una bonificació en la quota del seu vehicle matrícula 2382-KNW pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 65% en el padró de 2019, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de M.G. que li sigui concedida una bonificació en la quota del seu vehicle matrícula 9927-KNT pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 65% en el padró de 2019, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de Joaquim Andreu Ribé, en representació de l’empresa Andlet Prompla S.L. que li sigui retornat l’aval per import de 1.920 euros que va dipositar a l’Ajuntament com a garantia de les obres de reparació de la piscina municipal.

S’aprova la sol·licitud de J.M.C. en demanda de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de L.C.L. en demanda de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aproven les instàncies presentades per les persones i entitats que es relacionen a continuació i que demanen que es tramitin els pagaments de les respectives subvencions que se’ls van concedir per a l’anualitat de 2018. Totes les sol·licituds s’acompanyen de la documentació pertinent.

 

Sol·licitant

Entitat

Import (€)

Miriam Tosas Vera

AMIPA Escola Sant Ramon

4.082,48

M. Dolors Alemany Baldrich

Coral Parroquial

2.000,00

M. Josepa Milà Prats

Penya Barcelonista del Pla

900,00

Alexandre Martí Orenga

Associació de la Gent Gran, Jubilats i Pensionistes

1.800,00

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca