Resum de la Junta de Govern del 29 de desembre de 2017

print pdf

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el divendres 29 de desembre. Es va acordar donar continuïtat al conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp en matèria de polítiques de joventut. També es va aprovar la tercera certificació d’obra de la urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol.

 

CONVENI DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

S’aprova donar continuïtat al conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp en matèria de polítiques de joventut. El Consell Comarcal dinamitza i potencia les polítiques de joventut i la informació juvenil a la comarca mitjançant l’oficina de serveis a la joventut i el punt d’informació juvenil.

 

CERTIFICACIÓ D’OBRA

S’aprova la tercera certificació de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol, dutes a terme per l’empresa Tecnología de Firmes S.A. L’import d’aquesta puja a 42.888,71 euros que es faran efectius amb càrrec a la partida corresponent del pressupost vigent.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’Esther Fabregat, com a secretària del Club Excursionista La Xiruca Foradada en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció que va ser concedida a l’entitat el passat 15 de juny per import de 1.200€.

S’aprova la sol·licitud equivalent, presentada per Cristina Sallés, com a presidenta del Club Patí del Pla de Santa Maria. En el seu cas, la subvenció era de 4.500€.

S’aprova la sol·licitud d’E.M.D. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-2971-AJ pel fet que es tracta d’un automòbil de més de 25 anys d’antiguitat. S’acorda concedir-li una bonificació del 50% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.
Menu

Menú principal

Formulari de cerca